تجزیه و تحلیل دلایل داخلی تداوم قدرت طالبان در افغانستان

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول

2 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، گلستان، ایران: نویسنده مسئول

چکیده

جنبش­های اسلامی در طول تاریخ منشا داخلی و خارجی داشته­اند. در واقع جنبش­های اسلامی به­خصوص جنبش­های متاخر اسلامی و نوبنیادگرایان با توجه به بحران­هایی همانند بحران هویت، عقب ماندگی، جهانی سازی و رسانه ­ها صورت بندی و معنا شده­ اند. در نتیجه تا زمانی که این بحران­ های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی وجود دارند، این جنبش­ها هم بازتولید خواهند شد. سوال  و محور اصلی این نوشتار این است که دلایل بازتولید قدرت طالبان در افغانستان و فقدان مقاومت مردمی چیست. در تجزیه و تحلیل این موضوع باید و در چارچوب دلایل داخلی به بحران هویت در افغانستان، تداوم توسعه نیافتگی، تنش­های قومی و مذهبی، بحران امنیت، فساد اقتصادی گسترده، فقدان حاکمیت قانون و... اشاره کرد. یکی از دلایل ناکامی کشورهای مداخله ­گر در افغانستان همچون امریکا را هم باید در همین چالش­های داخلی این کشور جستجو کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Internal Reasons for the Continuation of Taliban Power in Afghanistan

نویسندگان [English]

  • Mohsen Sadaghi 1
  • Masoud Motallebi 2
1 PhD Student in Political Science, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran: Corresponding author
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Golestan, Iran: Corresponding Author