چالش های نظام ترکیبی ریاستی- پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار و عضو هیئت علمی علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان،ایران: نویسنده مسئول

چکیده


چکیده:
یکی از موضوعات چالش برانگیز در جهان کنونی ، تداخل قوا در یکدیگر است، به ­خصوص اینکه قدرت قوه مجریه نسبت به سایر قوا از جمله قانونگذاری افزایش یافته است. این موضوع  در کشورهایی همانند ایران که از ابتدا با چالش های تاریخی درباره تفکیک قوا مواجه بوده اند با چالش های بیشتری مواجه شد. محور و هدف اساسی این پژوهش پرداختن به چالش های نظام شبه ریاستی- شبه پارلمانی در  جمهوری اسلامی ایران می باشد. این چالش به­خصوص در بعد اختیارات ریاست جمهوری بیشتر محسوس بوده است.  در دوره های مختلف ریاست جمهوری افزایش شکاف بین قوا به ­خصوص بین قوه مجریه و  قوه مقننه باعث ارایه نظریه های مختلف از جمله گذار به نظام پارلمانی، لزوم دگردیسی در نحوه انتخاب  و اختیارات ریاست جمهوری شد. همچنین  این چالش ها از ابعادحقوقی، سیاسی، کارکردی مورد بررسی قرار گرفته است. چنانکه از بعد چالش های حقوقی همچون نوع نظارت رئیس جمهور، تعامل مجلس و مجریه و همچنین از بعد کارکردی  بایسته های گذار از نظام شبه ریاستی- شبه پارلمانی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of the Presidential-Parliamentary Combined System in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Soleiman Fallah 1
  • Hassan Shamsini Ghiasvand 2
1 Master of Public Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor and Faculty Member of Political Science, Department of Political Science, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan ,Iran: Corresponding Author Shamsini_h@yahoo.com