جهانی شدن و فرار مغزها در چشم انداز نظری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی،لامرد، ایران: نویسنده مسئول

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، قزوین، ایران

3 کارشناس ارشد علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، قزوین، ایران

چکیده


چکیده:
جهانی شدن همه ابعاد زندگی انسان ها را تغییر داده است به گونه ای که سبک زندگی شهروندان متحول شده است. یکی از مولفه های سبک زندگی مهاجرت نخبگان اعم از شغلی یا گردشگری است. هدف محوری این پژوهش تاثیرات جهانی بر مهاجرت نخبگان شهروندان به­خصوص کشورهای در حال توسعه است. در این راستا موضوعات مختلفی در ارتباط با تاثیرات جهانی در مهاجرت مورد بررسی قرار گرفته اند. می توان پدیده فرار مغزها در عصر اطلاعات را با توجه به شغل، رفاه، سبک زندگی نوین، دستیابی به امکانات علمی و... در نظر گرفت. بنابراین مهاجرت نخبگان به کشورهای توسعه یافته را از رویکرد بدبینانه و سیاسی  و همچنین رویکرد جهان شدن مورد بررسی قرار داد. در دیدگاه سیاسی نظریه های، مرکز- پیرامون، استعمار نوین، انتقال معکوس تکنولوژی، وابستگی، تعارضات قومی وامنیتی و بحران هویت ارایه می شود. در نگرش جهان محوری نظریه های فناوری های نوین ارتباطی، تکنولوژی حمل ونقل، زوال پدیده ناسیونالیسم، تخصص گرایی، نابرابری و شکاف های شدید و....ارایه می شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Globalization and brain drain in a theoretical perspective

نویسندگان [English]

  • Fath Ali Hemati 1
  • Mohammad Bashiri Azar 2
  • Hamid Khodadadbeigi 3
1 PhD Student in Political Science, Political Science, Lamerd Branch, Islamic Azad University, Lamerd, Iran
2 Graduate of Political Science, Islamic Azad University, Faculty of Law and Political Science, Takestan, Qazvin, Iran
3 Master of Political Science, Islamic Azad University, Faculty of Law and Political Science, Takestan, Qazvin, Iran