کالبد شکافی فمینیسم سایبر

چکیده

 
مجید نوروزی [1]
فتحعلی همتی[2]
 
چکیده:
جهانی شدن و  رسانه های نوین همه ابعاد زندگی انسانها را دگرگون کرده اند. به همین دلیل می توان گفت که جهان و  شهروندان با سبک زندگی جدید، سیاست جدید، دموکراسی نوین و....مواجه شده اند. بنابراین همه نظریه های مرتبط با زندگی شهروندان همچون فمنیسم دچار دگردیسی شده اند. این تحول در ابعاد ماهیتی و شکلی روی داده است. در واقع هدف سوال اصلی این پژوهش ماهیت فمنیسم سایبر اعم از دلایل پیدایش، ویژگی ها و تاثیرات آن بر حقوق اجتماعی –سیاسی زنان است. در تبیین این موضوع می  توان گفت که فمنیسم سایبر گرچه به لحاظ شکلی تداوم فمنیسم های کلاسیک شناخته می شود ولی به لحاظ محتوایی مولفه هایی  همانند بازیگری زنان در رسانه ها، حمایت جهانی زنان از یکدیگر یا همسانی حقوق زن در سطح جهانی، شکل گیری دموکراسی خانوادگی، تداوم نگرش ابزاری به زن و....بازنمایی بیشتری دارند. به عبارت دیگر فمنیسم سایبر  تحت تاثیر جهانی شدن و رسانه های نوین گرچه ظرفیت هایی برای زنان ایجاد کرده است ولی با چالش هایی همانند ابزارگونگی بیشتر نسبت به گذشته، نگرش مصرف گرایانه و قدرت اقتصادی ضعیف مواجه است.[1] - دانشجوی دکتری، علوم سیاسی(اندیشه سیاسی)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان،دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران: نویسنده مسئول
norozimajid177@gmail.com


[2] - دانشجوی دکتری علوم سیاسی، علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی،لامرد، ایران
تاریخ دریافت:11/6/1399-  تاریخ پذیرش:2/7/1399

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Autopsy of Cyber Feminism

چکیده [English]

Majid Norouzi[1]
Fath Ali Hemati[2]
Globalization and new media have transformed all aspects of human life. For this reason, it can be said that the world and its citizens are faced with a new lifestyle, a new policy, a new democracy. Thus, all theories related to the lives of citizens, such as feminism, have been transformed. This transformation has taken place in nature and form. In fact, the main question of this research is: What is the nature of cyber feminism, including its origins, characteristics and effects on women's socio-political rights? Cyber feminism, although formally known as the continuation of classical feminism, however in terms of content, is defined by components such as women's activities in the media, women's universal support for each other or the equality of women's rights at the global level, the formation of family democracy, the continuation of instrumental attitudes toward women are more representative. In other words, cyber feminism under the influence of globalization and new media, although it has created capacities for women, but faces challenges such as more instrumentalism than in the past, consumerist attitudes and weak economic power.[1] - PhD Student in Political Science (Political Thought), Faculty of Law and Political Science, Takestan Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran, Corresponding Author, norozimajid177@gmail.com


[2] -PhD Student in Political Science, Political Science, Lamerd Branch, Islamic Azad University, Lamerd, Iran
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motahhari
  • Globalization
  • Media
  • Cyber Feminism
  • Social Democracy