کالبد شکافی فمینیسم سایبر

چکیده

 
مجید نوروزی [1]
فتحعلی همتی[2]
 
چکیده:
جهانی شدن و  رسانه های نوین همه ابعاد زندگی انسانها را دگرگون کرده اند. به همین دلیل می توان گفت که جهان و  شهروندان با سبک زندگی جدید، سیاست جدید، دموکراسی نوین و....مواجه شده اند. بنابراین همه نظریه های مرتبط با زندگی شهروندان همچون فمنیسم دچار دگردیسی شده اند. این تحول در ابعاد ماهیتی و شکلی روی داده است. در واقع هدف سوال اصلی این پژوهش ماهیت فمنیسم سایبر اعم از دلایل پیدایش، ویژگی ها و تاثیرات آن بر حقوق اجتماعی –سیاسی زنان است. در تبیین این موضوع می  توان گفت که فمنیسم سایبر گرچه به لحاظ شکلی تداوم فمنیسم های کلاسیک شناخته می شود ولی به لحاظ محتوایی مولفه هایی  همانند بازیگری زنان در رسانه ها، حمایت جهانی زنان از یکدیگر یا همسانی حقوق زن در سطح جهانی، شکل گیری دموکراسی خانوادگی، تداوم نگرش ابزاری به زن و....بازنمایی بیشتری دارند. به عبارت دیگر فمنیسم سایبر  تحت تاثیر جهانی شدن و رسانه های نوین گرچه ظرفیت هایی برای زنان ایجاد کرده است ولی با چالش هایی همانند ابزارگونگی بیشتر نسبت به گذشته، نگرش مصرف گرایانه و قدرت اقتصادی ضعیف مواجه است.[1] - دانشجوی دکتری، علوم سیاسی(اندیشه سیاسی)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان،دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران: نویسنده مسئول
norozimajid177@gmail.com


[2] - دانشجوی دکتری علوم سیاسی، علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی،لامرد، ایران
تاریخ دریافت:11/6/1399-  تاریخ پذیرش:2/7/1399

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An autopsy of cyber feminism