بررسی عوامل موثر بر شکل گیری گروه های تکفیری در غرب آسیا(ابعاد و رویکردها)

چکیده

 سعید جهانگیری[1]
ناصرگروسی [2]
اسماعیل بیات[3]
فرید سعیدی[4]
چکیده:
در سال‌های اخیر گروه‌ها و فرقه‌های تروریستی زیادی در سرزمین‌های اسلامی شکل گرفته‌اند. ظهور گروه های تکفیری سلفی بعنوان بازیگرانی غیر رسمی،بر ابهام در آینده منطقه غرب اسیا که گروهک تروریستی داعش از مهم ترین تحولات اخیر در منطقه به شمار می رود. ظهور این گروه نشانگر آغاز مرحله جدیدی از سلفی گرایی رادیکال با اندیشه های ابن تیمیه و سیدقطب در جهان است. قدرت یابی این گروه در چند ماه اخیر در حدی بوده که توانسته به عنوان کنشگر غیردولتی فعال در صحنه عراق ظاهر گردد. هدف اصلی ما در این نوشتار که از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است به دنبال پاسخ به چگونگی شکل گیری گروه های  تکفیری در غرب آسیا است؟ در پاسخ دریافتیم که غرب و به ویژه آمریکا برای مدیریت این بی ثباتی و استخراج منافع خود، از راهبردهای متنوع و متعددی بهره گرفته است که از آن جمله می توان به راهبرد آشوب سازنده اشاره نمود.[1]- دکتری تخصصی، علوم سیاسی، مسائل ایران، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول
Saeedjahangiri61@yahoo.com


[2]- عضو هیات علمی، دانشگاه پیام نور، البرز، ایران   
Naser.garusi@yahoo.com


[3]- دکتری تخصصی، علوم سیاسی، مسائل ایران،دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
bayatesm@gmail.com


[4]- دکتری تخصصی، علوم سیاسی، مسائل ایران، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
saeedi.farid@gmail.com
تاریخ دریافت:30/4/1399- تاریخ پذیرش:12/6/1399

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting the Formation of Takfiri Groups in West Asia (Dimensions and Approaches)