بررسی عوامل موثر بر شکل گیری گروه های تکفیری در غرب آسیا(ابعاد و رویکردها)

چکیده

 سعید جهانگیری[1]
ناصرگروسی [2]
اسماعیل بیات[3]
فرید سعیدی[4]
چکیده:
در سال‌های اخیر گروه‌ها و فرقه‌های تروریستی زیادی در سرزمین‌های اسلامی شکل گرفته‌اند. ظهور گروه های تکفیری سلفی بعنوان بازیگرانی غیر رسمی،بر ابهام در آینده منطقه غرب اسیا که گروهک تروریستی داعش از مهم ترین تحولات اخیر در منطقه به شمار می رود. ظهور این گروه نشانگر آغاز مرحله جدیدی از سلفی گرایی رادیکال با اندیشه های ابن تیمیه و سیدقطب در جهان است. قدرت یابی این گروه در چند ماه اخیر در حدی بوده که توانسته به عنوان کنشگر غیردولتی فعال در صحنه عراق ظاهر گردد. هدف اصلی ما در این نوشتار که از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است به دنبال پاسخ به چگونگی شکل گیری گروه های  تکفیری در غرب آسیا است؟ در پاسخ دریافتیم که غرب و به ویژه آمریکا برای مدیریت این بی ثباتی و استخراج منافع خود، از راهبردهای متنوع و متعددی بهره گرفته است که از آن جمله می توان به راهبرد آشوب سازنده اشاره نمود.[1]- دکتری تخصصی، علوم سیاسی، مسائل ایران، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول
Saeedjahangiri61@yahoo.com


[2]- عضو هیات علمی، دانشگاه پیام نور، البرز، ایران   
Naser.garusi@yahoo.com


[3]- دکتری تخصصی، علوم سیاسی، مسائل ایران،دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
bayatesm@gmail.com


[4]- دکتری تخصصی، علوم سیاسی، مسائل ایران، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
saeedi.farid@gmail.com
تاریخ دریافت:30/4/1399- تاریخ پذیرش:12/6/1399

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Formation of Takfiri Groups in West Asia (Dimensions and Approaches)

چکیده [English]

Saeed Jahangiri[1]
Naser garusi[2] 
Esmaeel bayat[3]
Ferid Esmaeily[4]
 
Abstract
In recent years, many terrorist groups and sects have been formed in Islamic lands. The emergence of Salafi takfiri groups as informal actors casts doubt on the future of the West Asian region, where the ISIS terrorist group is one of the most important recent phenomenon in the region. The emergence of this group marks the beginning of a new phase of radical Salafism with the ideas of Ibn Taymiyyah and Sayyid Qutb in the world. The group has gained so much power in recent months that it has emerged as an active non-governmental activist in Iraq. Our main purpose in this article, which uses a descriptive-analytical method, is to answer the question: How Takfiri groups are formed in West Asia? In response, we found that the West, and especially the United States, has used a variety of strategies, including the strategy of constructive unrest, to manage this instability and pursue its interests[1] Ph.D. in Political Science, Iran, Law School, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran, Saeedjahangiri61@yahoo.com


[2] Faculty Member of Payame Noor University, Alborz Province, Iran, Naser.garusi@yahoo.com


[3] Ph.D. in Political Science, Iran, Law School, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran, bayatesm@gmail.com


[4] Ph.D. in Political Science, Iran, Law School, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran, saeedi.farid@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Culture
  • Takfiri and Salafist Currents
  • Middle East
  • Terrorists
  • Crisis