جایگاه حقوقی شوراها در ایران و پیشبرد منافع ملی کشور در هزاره سوم

چکیده

 
مصطفی سعیدی سیرائی[1]
رضا شیرزادی[2]
چکیده:
در هزاره سوم بسیاری از امور مدیریتی و حکمرانی به خود مردم واگذار شده است. به عبارت دیگر در عصر جهانی شدن به غیر از موضوعات خاص همانند سیاست خارجی به مردم و نهادهای مدنی همچون شوراها واگذار شود. چرا که از یک طرف مسئولیت پذیری شهروندان افزایش می­یابد و از طرف دیگر هزینه های مدیریت کشورکاهش یافته و همچنین دولت در امور شهروندان دخالت حداقلی می کند. در این راستا شوراهای شهر و روستا  به عنوان نماد حکمرانی غیر دولتی در اکثر کشورها از جمله ایران شکل عینی یافت. هدف و سوال اصلی این مقاله جایگاه حقوقی-سیاسی شوراها در ایران است. در پاسخ به موضوعات مختلف نهادی، جایگاه شوراها در قانون اساسی، مصوبات شوراها، رابطه شوراها و مجلس شورای اسلامی، نقش نظارتی و چگونگی عملیاتی  شدن مصوبات شوراها و نگرش مدیران به شوراها  مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به این موضوع پرداخته شده است که وجود ابهام و چالش های حقوقی و سیاسی شوراها باعث شده است که مصوبات شوراها حداقل در سطح کلان مدیریت کشور و جامعه با چالش هایی مواجه شود.
 [1]- کارشناسی ارشد، علوم سیاسی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران
m.saeidi@yahoo.com


[2]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران: نویسنده مسئول
r.shairzadi@gmail.com         
تاریخ دریافت:9/4/1399- تاریخ پذیرش:31/4/1399
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The legal status of councils in Iran and the advancement of national interests in the third millennium