بررسی ابعاد نوین امنیت در گفتمان مقام معظم رهبری

چکیده

 
 مالک ذوالقدر[1]
فتحعلی همتی[2]
چکیده:
در سده بیست و یکم امنیت مهمترین خواسته شهروندان از دولتها و مدیران است. اما ابعاد و چهره امنیت تغییر اساسی کرده است. از یک سو ابعادی همانند امنیت محیط زیستی، امینت سایبری، امنیت روانی و بیوتروریسم به ابعاد گذشته امنیت اضافه شده است. از سوی دیگر چهره نوین امنیت از سخت افزاری به نرم افزاری، از ترس به پذیرش درونی و اعتماد زایی، از دولت­ گرایی به شهروندی و از جغرافیای کشورها به منطقه­ گرایی و جهان­ گرایی دچار دگردیسی شده است. در این راستا بیانات مقام معظم رهبری در چارچوب امنیت معنا می­ شود. به همین دلیل مفاهیم و موضوعاتی از قبیل امنیت نرم افزاری، امنیت هوشمند، جنگ نرم و قدرت نرم، بازیگری در جغرافیایی سایر کشورها، استعمارفرانو و.... بیان شده­ اند. در واقع نگرش مقام معظم رهبری در عصر جهانی سازی به امنیت در راستای درونی کردن امنیت، احساس امنیت، پذیرش مسئولیت از سوی مردم، امنیت روانی، امنیت منطقه ­ای، امنیت فراگیر و هوشمندسازی صورت بندی شده­اند.[1]-  استادیار و عضو هیئت علمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
Malek_Zolghader@yahoo.com


[2] - دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی،قزوین، ایران
تاریخ دریافت:3/11/1398-  تاریخ پذیرش:28/11/1398

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the new dimensions of security in the Supreme Leader's discourse