کرونا و دینداری

نویسندگان

چکیده

مسعود مطلبی[1]
محمد مهدی صالح[2]
 
چکیده:
در زندگی بشری همه موضوعات و تحولات بر یکدیگر اثرگذار هستند. در واقع موضوعات و چالش های نوین بشری همچون  ویروس کرونا می تواند پوسته و ظواهر سبک زندگی از جمله دینداری را متحول کند، اما در فلسفه و هدف دین و دینداری تغییری ایجاد نمی شود. می توان گفت حتی میزان گرایش به دین و دینداری با توجه به بحران های بشری، لزوم آرام بخشی و تسکین آلام انسان ها، ناکارآمدی مدرنتیه و تکنولوژی در رفع رنج بشری  و.... افزایش می یابد. هدف این نوشتار بررسی برخی از آرا و نگرش های مختلف نسبت به تاثیرات کرونا بر دین و دینداری است. چنانکه اثر این ویروس بر ماهیت و فلسفه دین بسیار اندک می توان در نظر گرفت، چرا که در موضوعاتی همانند عدالت، ماهیت رنج بشری و.... سوالاتی مطرح شده است. همچنین در بخش مناسک دینی بیشترین تاثیرات ویروس کرونا قابل بررسی است، بخصوص در بخش عامه که بیشترین دین و دینداری خود را از اجرای مناسک و شعائر دینی اخذ کرده اند. به همین دلیل وقتی حرم ها، زیارت گاه ها، مساجد و سایر تجمعات و مراسم های مذهبی تعطیل می شوند، چالش ها و ابهامات دینی در این شاخص ها صورت بندی می شود، در نتیجه در این بخش تاثیرات کرونا به طور کوتاه مدت بیش از سایر بخش ها در موضوع دینداری بوده است.[1] - استادیار و عضوهیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر، گلستان، ایران
Mmthp2006@gmail.com 


[2] - دانشجوی دکتری، علوم سیاسی(مسایل ایران)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران
mehdi_350@yahoo.com
تاریخ دریافت:24/12/1398- تاریخ پذیرش: 30/1/1399

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corona and Religiosity

نویسندگان [English]

  • Masoud Motallebi
  • Mohammad Mehdi Saleh
چکیده [English]

Masoud Motallebi [1]
Mohammad Mehdi Saleh[2]
 
Abstract:  
 
In human life, all issues and developments affect each other. In fact, new human issues and challenges, such as the corona virus, can change the shell and appearance of lifestyles, including religiosity, but there is no change in the philosophy and purpose of religion and religiosity. It can be said that even the tendency towards religion and religiosity increases due to human crises, the need to calm down and alleviate human suffering, the inefficiency of modernity and technology in resolving human suffering. The purpose of this paper is to examine some of the different views and attitudes towards the effects of corona on religion and religiosity. As the effect of this virus on the nature and philosophy of religion can be considered very little, because in issues such as justice, the nature of human suffering, questions have been raised. Also, in the section of religious rites, the greatest effects of the coronavirus can be examined, especially in the public section, which have received the most religion and religiosity from the performance of religious rites and rituals. For this reason, when shrines, mosques and other religious gatherings and ceremonies are closed, religious challenges and ambiguities are formed in these indicators, so in this section, the effects of Corona are short-lived more than other sections have been on the subject of religiosity.[1] Assistant Professor and Faculty Member, Department of Political Science, Islamic Azad University, Azadshahr Branch, Golestan, Iran, Mmthp2006@gmail.com


[2] PhD Student, Political Science, Faculty of Law and Political Science, Karaj Branch, Islamic Azad University, Alborz, Iran, mehdi_350@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona
  • Religion
  • Religiosity
  • Iran
  • Human Suffering