تاثیرات کرونا برحکمرانی در ایران

نویسنده

چکیده

 حسن شمسینی غیاثوند [1]
چکیده:
تاثیرات کرونا بر ایران همانند سایر جوامع را می­توان از ابعاد مختلفی مورد بررسی  قرار داد. در واقع هدف این نوشتار تاثیرات کرونا بر ابعاد زندگی ایران و ایران پساکرونا است. چنانکه تاثیرات کرونا بر ابعاد زندگی ایرانیان در برخی موضوعات همانند تحول در سبک زندگی و چالش­های اقتصادی همانند سایر کشورها بوده است. اما تبعات این ویروس بر ساحت زندگی سیاسی-اجتماعی ایرانیان در برخی موارد متفاوت از سایر کشورها بوده است، چنانکه از بعد تعامل دولت و شهروندان متفاوت از سایر کشورها بوده است. همچنین می­توان به برخی اثرات کرونا را بدین صورت ارایه کرد؛
- تحول در حکمرانی دولت در ایران
- قدرت علمی و پزشکی ایران در سطح جهانی و منطقه­ای
- لزوم بازتولید اعتماد بین جامعه و حکومت در ایران
- لزوم  افزایش نقش آفرینی نهادهای غیردولتی و سمن­ها در مدیریت کشور
- بازتعریف جایگاه علم در مدیریت کشور
- کارآمدی در فرهنگ تعادل و سواد رسانه­ای در ایران
- بازتعریف در مدیریت بحران[1] - استادیار و عضو هیئت علمی، علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین ایران: نویسنده مسئول
Shamsini_h@yahoo.com
تاریخ دریافت: 27/12/1398- تاریخ پذیرش:20/1/1399

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Coronavirus on Governance in Iran

نویسنده [English]

  • Hasan Shamsini
چکیده [English]

Hasan Shamsini[1]
Abstract:
The effects of the corona virus in Iran, as in other societies, can be examined from different perspectives. In fact, the purpose of this article is the effects of Corona on the dimensions of life in Iran and post-Corona era in Iran. Corona's influence on the dimensions of Iranian life on some issues has been similar to lifestyle changes and economic challenges as in other countries. However, the consequences of this virus in the political and social life of Iranians have been different in some cases from other countries in terms of government-citizen interaction. This can also be attributed to some of Corona's effects.
- A change in government in Iran
- Iran's scientific and medical capability in the global and regional levels
- The need to reproduce trust between society and government in Iran
- The need to increase the role of non-governmental organizations and institutions in the management of the country
- Defining the position of science in the country's management
- Efficiency in the culture of balance and media literacy in Iran
- Redefine of crisis management[1] Hassan Shamsini Ghiasvand. Assistant Professor of Political Science. Department of Political Science. Azad University of Takestan Branch. Qazvin. Iran. Shamsini_h@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona
  • Iran
  • Science
  • Post-corona
  • Governance
  • Trust