تاثیرات کرونا برحکمرانی در ایران

چکیده

 
حسن شمسینی غیاثوند [1]
چکیده:
تاثیرات کرونا بر ایران همانند سایر جوامع را می­توان از ابعاد مختلفی مورد بررسی  قرار داد. در واقع هدف این نوشتار تاثیرات کرونا بر ابعاد زندگی ایران و ایران پساکرونا است. چنانکه تاثیرات کرونا بر ابعاد زندگی ایرانیان در برخی موضوعات همانند تحول در سبک زندگی و چالش­های اقتصادی همانند سایر کشورها بوده است. اما تبعات این ویروس بر ساحت زندگی سیاسی-اجتماعی ایرانیان در برخی موارد متفاوت از سایر کشورها بوده است، چنانکه از بعد تعامل دولت و شهروندان متفاوت از سایر کشورها بوده است. همچنین می­توان به برخی اثرات کرونا را بدین صورت ارایه کرد؛
- تحول در حکمرانی دولت در ایران
- قدرت علمی و پزشکی ایران در سطح جهانی و منطقه­ای
- لزوم بازتولید اعتماد بین جامعه و حکومت در ایران
- لزوم  افزایش نقش آفرینی نهادهای غیردولتی و سمن­ها در مدیریت کشور
- بازتعریف جایگاه علم در مدیریت کشور
- کارآمدی در فرهنگ تعادل و سواد رسانه­ای در ایران
- بازتعریف در مدیریت بحران[1] - استادیار و عضو هیئت علمی، علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین ایران: نویسنده مسئول
Shamsini_h@yahoo.com
تاریخ دریافت: 27/12/1398- تاریخ پذیرش:20/1/1399

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of coronavirus on governance in Iran