کالبد شکافی تاثیرات کرونا در سطح جهانی

نویسندگان

چکیده

میر ابراهیم صدیق[1]
الناز نیک سرشت[2]
چکیده:
از زمان اپیدمی ویروس کرونا نظریه­ها و نگرش­های مختلفی نسبت به تاثیرات کرونا بر نظام جهانی ارایه شده است. بالطبع هر اندازه که کرونا گستره زمانی و مکانی بیشتری می­یابد، این تاثیرات بیشتر می­شود. گرچه این نگرش و تحلیل­ها در فضای اپیدمی کرونا ارایه شده است، ولی بیانگر برخی از واقعیات جامعه جهانی بخصوص نظام لیبرال دموکراسی و سرمایه داری است. در واقع این تحلیل­ها با احتمالات و حدس­ها مواجه است. از سوی دیگر برخی از رویکردها با شائبه­های سیاسی و یکجانبه­گرایی مواجه است. به طور کلی هدف و سوال اصلی این پژوهش بررسی تاثیرات کرونا بر ساختار­­های جهان کنونی است. تاثیرات کرونا بر نظام جهانی را می­توان در چارچوب نگرش­های خوشبینانه، بدبینانه و واقع بینانه مورد بررسی قرار داد. در این راستا می­توان به زوال لیبرال دموکراسی، پایان سرمایه داری، عقب نشینی از جهانی شدن، زوال قدرت امریکا، افزایش رقابت­های بیوتروریستی در جهان، قطب بندی نوین در جهان و... اشاره کرد.



[1]- استادیار و عضو هیئت علمی، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز،ایران: نویسنده مسئول
e.seddigh@gmail.com


[2]- دانشجوی دکتری علوم سیاسی، مسایل ایران، دانشکده الهیات، حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
el.nikseresht@gmail.com
تاریخ دریافت23/1/1399- تاریخ پذیرش: 2/2/1399

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Corona’s Global Impact

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Abbasi
  • Elnaz Nikseresht
چکیده [English]

Mir Ebrahim Seddigh [1]
Elnaz Nikseresht[2]
 
 
Abstract:
Since the corona virus epidemic, various theories and attitudes have been proposed about the effects of corona on the world system. Of course, the larger the corona, the greater the effect. Although these attitudes and assessments have been presented in Corona's epidemic space, they reflect some of the realities of global society, especially the liberal system of democracy and capitalism. In fact, these assessments are subject to probability and conjecture. On the other hand, some approaches face political and unilateralism. In general, the main purpose and question of this study is to examine the effects of corona on the structures of the current world. Corona's influence on the world system can be seen in the context of optimistic, pessimistic, and realistic attitudes. In this regard, it could be pointed the decline of liberal democracy, the end of capitalism, the retreat from globalization, the decline of American power, the rise of bioterrorism in the world, the new polarization in the world.



[1] Associate Professor and Faculty Member, Political Science, Faculty of Political Science, karaj University,Alborz, Iran


[2]  PhD Student in Political Science, Iran Issues, Faculty of Theology, Law and Political Science, Research Institute, Islamic Azad University, Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona
  • Globalization
  • Liberal Democracy
  • America
  • Economy