مذاکرات برنامه جامع اقدام مشترک و منافع ملی
1. مذاکرات برنامه جامع اقدام مشترک و منافع ملی
دوره 3، شماره 10 ، زمستان 1396، ، صفحه 137-169

چکیده
  مذاکرات برنامه جامع اقدام مشترکو منافع ملی دکتر مهدی علیخانی[1] مرتضی بختیاری شفیع[2] چکیده: پژوهش حاضر در پاسخ به سؤال «اهداف دولت یازدهم در مذاکرات برنامه جامع اقدام مشترک چه بود؟»و فرضیه«اهداف ...  بیشتر