کلیدواژه‌ها = ثروتهای طبیعی
آینده پژوهی نقش ژئوپلیتیک در مصالحه جهانی

دوره 5، شماره 20، شهریور 1399، صفحه 131-157

مریم وریج کاظمی