نابرابری های اجتماعی و افزایش نارضایتی ها؛ با تاکید بر استان قزوین
1. نابرابری های اجتماعی و افزایش نارضایتی ها؛ با تاکید بر استان قزوین
دوره 2، شماره 5 ، پاییز 1395، ، صفحه 87-112

چکیده
  نابرابری­های اجتماعی و افزایش نارضایتی­ها؛ با تاکید بر استان قزوین دکتر محسن جلیلوند[1] فاطمه ربیعی[2]   چکیده: انسان­ها به دنبال تأمین نیازهای خویش همواره خود را با دیگر افراد جامعه قیاس نموده ...  بیشتر