نقش دیپلماسی علمی در تامین منافع ملی دولتها (با تأکید بر شرکت های دانش بنیان)
1. نقش دیپلماسی علمی در تامین منافع ملی دولتها (با تأکید بر شرکت های دانش بنیان)
دوره 1، شماره 1 ، پاییز 1394، ، صفحه 25-47

چکیده
  نقش دیپلماسی علمی در تامین منافع ملی دولت­ها  (با تأکید بر شرکت­های دانش بنیان)  دکتر محمدرضا دهشیری [1]  طیبه محمدی پور[2] چکیده:  دیپلماسی علمی به استفاده از ظرفیت­های علم و فناوری به عنوان ...  بیشتر