نویسنده = رضا شیرزادی
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه حقوقی شوراها در ایران و پیشبرد منافع ملی کشور در هزاره سوم

دوره 5، شماره 20، تابستان 1399، صفحه 83-107

مصطفی سعیدی سیرائی؛ رضا شیرزادی