مدیر اجرایی


راضیه هاشمی کارشناس نشریه

علوم سیاسی

 • r_hashemi85@yahoo.com
 • 09399958331

اعضای هیات تحریریه


فاطمه اروجی دانشیار دانشگاه تبریز

تاریخ ایران اسلامی

 • forouji@tabrizu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سید اسدالله اطهری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

روابط بین الملل

 • asadolah.athary@yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


حسین دهشیار استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

روابط بین‌الملل

 • h_daheshiar@yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


رضا دهقانی دانشیار دانشگاه تهران

علوم سیاسی

 • r.dehqani@yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محسن رنجبر دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری

جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

 • mohsen.ranjbar@iausr.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


علیرضا رضایی دانشیار دانشگاه همدان

روابط بین الملل

 • alirezarezaei@gmail.com

اعضای هیات تحریریه


عبدالرحمن عالم استاد دانشگاه تهران

علوم سیاسی

 • aalem@ut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


ابراهیم عباسی دانشیار دانشگاه شیراز

علوم سیاسی

 • e.abassi.ir@gmail.com

اعضای هیات تحریریه


رسول عرب خانی استادیار دانشگاه پیام نور زنجان

تاریخ معاصر

 • rasoularabkhani@yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


حاکم قاسمی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه امام خمینی (ع)

علوم سیاسی

 • ghasemi@ikiu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مهران کامروا رئیس مرکز مطالعات بین المللی و منطقه ای دانشگاه جرج تاون شاخه قطر

مطالعات بین المللی و منطقه ای

 • mk556@georgetown.edu

اعضای هیات تحریریه


ابراهیم متقی استاد دانشگاه تهران

روابط بین الملل

 • mottaghi@ut.ac.ir

ویراستار انگلیسی


احسان اعجازی ویراستار

 • ehsan.ejazi@gmail.com

اعضای هیات تحریریه


احمدرضا طاهری دکترای تخصصی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

مطالعات منطقه ای

 • taheri.political@gmail.com