مدیر مسئول


حسن شمسینی غیاثوند استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

علوم سیاسی

  • shamsini_hyahoo.com
  • 09126445953

سردبیر


حسین دهشیار استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

روابط بین‌الملل

  • h_daheshiaryahoo.com

جانشین سردبیر


سید اسدالله اطهری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

روابط بین الملل

  • asadolah.atharyyahoo.com

مشاور علمی


رحمت حاجی مینه استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

روابط بین الملل

  • hajrahmatgmail.com

مشاور علمی


سید جواد صالحی استادیار دانشگاه شیراز

علوم سیاسی

  • salahicmess.ir

مشاور علمی


غفار زارعی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

علوم سیاسی

  • ghafarzareiyahoo.com

مشاور علمی


آرمین امینی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

روابط بین الملل

  • aminiyahoo.com

مشاور علمی


محسن جلیلوند استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد

روابط بین الملل

  • mohsenjalilvand1351gmail.com

مشاور علمی


مهدی علیخانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

روابط بین الملل

  • alikhanimailyahoo.com

مشاور علمی


مسعود مطلبی دانشیار دانشگاه آزادشهر

علوم سیاسی

  • mmthp2006gmail.com

مشاور علمی


مالک ذوالقدر استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

علوم سیاسی

  • malek_zolghaderyahoo.com

مشاور علمی


حسن لاسجردی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

علوم سیاسی

  • shamsini_hyahoo.com

مشاور علمی


نادر هوشمندیار استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

سیاستگذاری عمومی

  • nader.houshmandyargmail.com

ویراستار


علی همه خانی ویراستار

  • ali.hamekhaniyahoo.com

ویراستار


مهدی لکزی ویراستار

  • mehdi_lakziyahoo.com