بررسی فرار مغزها در ایران؛ 1385 تا 1395
1. بررسی فرار مغزها در ایران؛ 1385 تا 1395
دوره 1، شماره 3 ، بهار 1395، ، صفحه 29-52

چکیده
  بررسی فرار مغزها در ایران؛ 1385 تا 1395 تورج سبزواری[1] دکتر مالک ذوالقدر[2]   چکیده: فرار مغزها یا مهاجرت نخبگان یکی از چالش‌هایی است که جامعه ما از دیرباز تاکنون و به ویژه در چند دهه اخیر با آن مواجه بوده ...  بیشتر