اقتصاد سیاسی ترکیه در دوره حزب عدالت و توسعه (2022-2002)

احسان رسولی نژاد؛ زهرا سادات فیروزی قوزلو

دوره 7، شماره 28 ، شهریور 1401، ، صفحه 1-19

چکیده
  در این پژوهش سعی شده ‌است اقتصاد سیاسی ترکیه و نقاط قوت و نقاط ضعف آن طی سال‌های 2022-2002 در چارچوب داده‌های آماری، بررسی شود. در ابتدای پژوهش، مقدمه‌ای از تعاریف مفاهیم اصلی داریم و در بخش مبانی نظری از تئوری نئولیبرالیسم کمک گرفته و به بررسی تأثیر سیاست اقتصادی بر رشد اقتصادی، تورم و گردشگری پرداخته‌ایم. اینکه آیا اقتصاد سیاسی ترکیه ...  بیشتر