دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، تابستان 1397 (شماره شاپا:۵۵۲۸_۲۶۴۵)