همکاران دفتر نشریه

مدیر اجرایی

راضیه هاشمی

علوم سیاسی کارشناس نشریه

r_hashemi85@yahoo.com
09399958331

اعضای هیات تحریریه

فاطمه اروجی

تاریخ ایران اسلامی دانشیار دانشگاه تبریز

forouji@tabrizu.ac.ir

سید اسدالله اطهری

روابط بین الملل استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

asadolah.athary@yahoo.com

رحمت حاجی مینه

روابط بین الملل استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

hajrahmat@gmail.com

رضا دهقانی

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه تهران

r.dehqani@yahoo.com

علیرضا رضایی

روابط بین الملل دانشیار دانشگاه همدان

alirezarezaei@gmail.com

سید جواد صالحی

علوم سیاسی استادیار دانشگاه شیراز

salahi@cmess.ir

عبدالرحمن عالم

علوم سیاسی استاد دانشگاه تهران

aalem@ut.ac.ir

ابراهیم عباسی

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه شیراز

e.abassi.ir@gmail.com

رسول عرب خانی

تاریخ معاصر استادیار دانشگاه پیام نور زنجان

rasoularabkhani@yahoo.com

حاکم قاسمی

علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه امام خمینی (ع)

ghasemi@ikiu.ac.ir

مهران کامروا

مطالعات بین المللی و منطقه ای رئیس مرکز مطالعات بین المللی و منطقه ای دانشگاه جرج تاون شاخه قطر

mk556@georgetown.edu

ابراهیم متقی

روابط بین الملل استاد دانشگاه تهران

mottaghi@ut.ac.ir

ویراستار انگلیسی

احسان اعجازی

ویراستار

ehsan.ejazi@gmail.com