دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، زمستان 1395، صفحه 1-119