دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، زمستان 1398، صفحه 1-200 (شماره شاپا: 5528-2645) 
8. عوامل تقویت و سست شدن بنیان خانواده

صفحه 149-184

سیدجواد راثی ورعی؛ محسن احسانی