دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، پاییز 1397 (شماره شاپا:۵۵۲۸_۲۶۴۵)