آ

 • آقابراری، مهدی دلایل معرفتی گسست گروه های سیاسی در ایران [دوره 5، شماره 19، 1399، صفحه 91-112]
 • آل آقا، پیمان بررسی و نقد اصول سیاست خارجی دولت هفتم و هشتم بر توسعه و نظام بین الملل [دوره 5، شماره 20، 1399، صفحه 109-129]

ا

 • احسانی، محسن عوامل تقویت و سست شدن بنیان خانواده [دوره 5، شماره 18، 1398، صفحه 149-184]

ج

 • جلیلوند، محسن دلایل معرفتی گسست گروه های سیاسی در ایران [دوره 5، شماره 19، 1399، صفحه 91-112]
 • جهانگیری، سعید واکاوی نقش بحران های سیاسی و تاثیر آن بر توسعه سیاسی(ابعاد و رویکرها) [دوره 5، شماره 18، 1398، صفحه 99-119]
 • جهانگیری، سعید بررسی اصول سیاست خارجی دکتر محمد جواد ظریف (بر اساس نظریه الیتیسم) [دوره 5، شماره 19، 1399، صفحه 137-153]
 • جوانمرد، سجاد بررسی و نقد اصول سیاست خارجی دولت هفتم و هشتم بر توسعه و نظام بین الملل [دوره 5، شماره 20، 1399، صفحه 109-129]
 • جوانمرد، علی لزوم بازاندیشی در آرای شهید مطهری در عصر اطلاعات؛ با تاکید بر بحران هویت [دوره 5، شماره 20، 1399، صفحه 47-66]

چ

 • چهرآزاد، سعید جهانِ برساخته: بازخوانشِ تطورسازۀ سیاست خارجی [دوره 5، شماره 20، 1399، صفحه 67-82]

ذ

 • ذوالقدر، مالک تاثیر سیاست خارجی ایران بر امنیت ملی عراق پساصدام [دوره 5، شماره 18، 1398، صفحه 25-50]
 • ذوالقدر، مالک بررسی ابعاد نوین امنیت در گفتمان مقام معظم رهبری [دوره 5، شماره 19، 1399، صفحه 113-135]

ر

ز

 • زارعی، غفار بررسی روابط عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی 2010 تا 2020 [دوره 5، شماره 20، 1399، صفحه 1-22]
 • زیبا کلام، صادق بررسی اصول سیاست خارجی دکتر محمد جواد ظریف (بر اساس نظریه الیتیسم) [دوره 5، شماره 19، 1399، صفحه 137-153]

س

 • سعیدی سیرائی، مصطفی جایگاه حقوقی شوراها در ایران و پیشبرد منافع ملی کشور در هزاره سوم [دوره 5، شماره 20، 1399، صفحه 83-107]

ش

 • شاه بهرامی، داریوش راهبرد اوباما با ایران و پیشبرد منافع ملی امریکا [دوره 5، شماره 18، 1398، صفحه 121-147]
 • شمسینی غیاثوند، حسن کالبدشکافی تاثیرات آرای دکتر شریعتی بر جنبش های فکری ترکیه؛ با تاکید بر جنبش گولن [دوره 5، شماره 18، 1398، صفحه 1-23]
 • شمسینی غیاثوند، حسن تاثیرات کرونا برحکمرانی در ایران [دوره 5، شماره 19، 1399، صفحه 47-67]
 • شیرزادی، رضا جایگاه حقوقی شوراها در ایران و پیشبرد منافع ملی کشور در هزاره سوم [دوره 5، شماره 20، 1399، صفحه 83-107]

ص

ط

ع

 • عباسی، ابراهیم واکاوی تعامل دموکراسی اجتماعی، سبک زندگی و مشروعیت سیاسی در چشم انداز نظری [دوره 5، شماره 18، 1398، صفحه 51-72]
 • عباسی، ابراهیم کالبد شکافی تاثیرات کرونا در سطح جهانی [دوره 5، شماره 19، 1399، صفحه 25-46]
 • عبداللهی، محسن واکاوی نقش بحران های سیاسی و تاثیر آن بر توسعه سیاسی(ابعاد و رویکرها) [دوره 5، شماره 18، 1398، صفحه 99-119]

غ

 • غلامی، اکبر خصوصی سازی، حکمروایی غیردولتی و پیشبرد منافع ملی [دوره 5، شماره 20، 1399، صفحه 23-45]
 • غلامی، محمدحسن لزوم بازاندیشی در آرای شهید مطهری در عصر اطلاعات؛ با تاکید بر بحران هویت [دوره 5، شماره 20، 1399، صفحه 47-66]

ف

ک

 • کاغذلو، حسین ارزیابی رویکرد ایالات متحده آمریکا و روسیه به تروریسم؛ با تاکید بر خاورمیانه [دوره 5، شماره 18، 1398، صفحه 73-98]

گ

 • گروسی، ناصر واکاوی نقش بحران های سیاسی و تاثیر آن بر توسعه سیاسی(ابعاد و رویکرها) [دوره 5، شماره 18، 1398، صفحه 99-119]

م

ن

 • نجفی، ابوالقاسم تاثیر سیاست خارجی ایران بر امنیت ملی عراق پساصدام [دوره 5، شماره 18، 1398، صفحه 25-50]
 • نجفی جویباری، خورشید کالبدشکافی تاثیرات آرای دکتر شریعتی بر جنبش های فکری ترکیه؛ با تاکید بر جنبش گولن [دوره 5، شماره 18، 1398، صفحه 1-23]
 • نریمانی، حسن بررسی روابط عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی 2010 تا 2020 [دوره 5، شماره 20، 1399، صفحه 1-22]
 • نیک سرشت، الناز کالبد شکافی تاثیرات کرونا در سطح جهانی [دوره 5، شماره 19، 1399، صفحه 25-46]

و

 • وریج کاظمی، مریم آینده پژوهی نقش ژئوپلیتیک در مصالحه جهانی [دوره 5، شماره 20، 1399، صفحه 131-157]

ه

 • همتی، فتحعلی بررسی ابعاد نوین امنیت در گفتمان مقام معظم رهبری [دوره 5، شماره 19، 1399، صفحه 113-135]

ی

 • یوسفی ثابت، حسین واکاوی تعامل دموکراسی اجتماعی، سبک زندگی و مشروعیت سیاسی در چشم انداز نظری [دوره 5، شماره 18، 1398، صفحه 51-72]