رویکرد جمهوری اسلامی ایران به بحران سوریه از سال 2011 تا 2019

چکیده

ابراهیم عباسی [1]
کامجو رحمانی[2]
مولفه های بنیادین سیاست خارجی جمهوری اسلامی  ایران را می توان در موضوعاتی از قبیل نفی سلطه گری، استقلال و تقابل با رژیم صهونیستی در نظر گرفت. به همین دلیل رفتارهای ایران نیز در این چارچوب معنا دارد. چنانکه حمایت ایران از سوریه در تحولات سال های 2011 تا 2019 در راستای ساختار سیاست خارجی ایران  از جمله محور مقاومت بوده است. گرچه به لحاظ تاکتیکی تغییراتی انجام گرفته است، ولی نوع جهت گیری و نگرش استراتژیکی ایران نسبت  بحران  سوریه تغییر نیافت. هدف این پژوهش تبیین  ارتباط بین همگرایی ایران به دولت سوریه در بحران داخلی این کشور است. می توان گفت که حمایت ایران از سوریه را می توان در چارجوب منافع ملی از جمله منافع ایدئولوژیکی، نفوذ منطقه ای، تقابل با امریکا در خارج از مرزهای جغرافیایی ایران، ایجاد کانال ارتباطی مسقیم ار تهران تا دمشق، کاهش نفوذ رقبای منطقه ای از جمله عربستان در نظر گرفت.[1] - دانشیار و عضو هیئت علمی، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
e.abassi.ir@gmail.com


[2] - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
Kamjo_Rahmani@yahoo.com
تاریخ دریافت: 6/3/1398- تاریخ پذیرش:26/3/1398

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Islamic Republic of Iran's Approach to the Syrian Crisis from 2011 to 2019

چکیده [English]

Kamjo Rahmani
Dr.Ebrahim Abbasi
Abstract:
The fundamental factors of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran can be considered in matters such as the rejection of domination, in­dependence and opposition to the Zionist regime. From this perspective, Ir­a­n's behaviors could be meaningful. Iran's support for Syria in the d­ev­el­op­me­n­ts between 2011 and 2019 has been related to the principles of Iran's for­ei­g­n policy. Although tactical changes have taken place, Iran's strategic or­ie­nt­at­ion and attitude toward the Syrian crisis have not changed. The purpose of th­is study is to explain the relationship between Iran's relations with the Sy­ri­a­n government and its internal crisis. Iran's support for Syria can be an­al­yz­ed in the context of national interests, including ideological interests, re­gi­on­a­l influence, confrontation with the US outside Iran's geographical bo­und­ari­es­, establishing a direct communication channel between Tehran and Da­ma­s­cus, reducing the influence of regional competitors, including Saudi Arabia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Syrian Crisis
  • the Axis of Resistance
  • Bashar al-Assad
  • N‌at‌ional Interests
  • Hezbollah