امنیت اجتماعی در آرا امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری

چکیده

 
محسن جلیلوند[1]
راضیه هاشمی[2]
 
امنیت در همه ابعاد آن یکی از مهمترین وظایف دولت ها از گذشته تاکنون بوده است. در سده بیست و یکم اهمیت و جنبه های امینت همانند امنیت سایبری و روانی بیش از گذشته شده است. بعد امنیت اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است چرا که خاستگاه ابعاد دیگر امنیت در یک جامعه شناخته می شود. بالطبع در نگرش امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری به مقوله امنیت تاکید شده است. هدف محوری این پژوهش واکاوی ابعاد امنیت اجتماعی در آرا امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری است. با توجه به بنیان های هستی شناختی و انسان شناختی  امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری می توان گفت که در ارا امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری چه در سطح کلان و چه در سطح خرد به امنیت اجتماعی پرداخته شده است. چنانکه در ابعاد کلان می توان به احساس امینت در جامعه، عدالت آموزشی، وفاق و مشارکت همگانی، همزمانی بعد درونی (معنوی) امنیت با بعد عینی و مادی، عدالت اجتماعی و احساس برابری در بین شهروندان اشاره کرد. در سطح خرد می توان عناصری همانند کاهش قوانین تبعیض آمیز، مبارزه به شکاف طبقاتی و اجتماعی، رسیدگی همه جانبه اقتصادی، آموزشی و... به محرومین جامعه، انتخابات، نظارت بر عملکرد نهادها و مدیران، مبارزه با فساد اداری و...مورد تاکید قرار داد.[1]- استادیار و عضو هیئت علمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،واحد هشتگرد، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران
Mohsen_Jalilvand@yahoo.com


[2]- دانش آموخته کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی،قزوین، ایران
r_hashemi85@yahoo.com
تاریخ دریافت:10/4/1398- تاریخ پذیرش: 29/5/1398

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Security in the vote of Imam Khomeini and Supreme Leader