نظام وظیفه عمومی؛ درس‌های گذشته، چشم انداز و ضرورت‌های آینده

چکیده

 
یاسر قائمی[1]
طهماسب علیپوریانی[2]
در پژوهش حاضر بر دو مسئله نشاط و مهارت افزایی سربازان در دوران خدمت سربازی پرداخته می‌شود و در پرتو مفهوم آرته و کاربرد آن سعی بر آن است تا راهکار و پیشنهاداتی ارائه شود که به وسیله آن بتوان نشاط و مهارت افزایی را در سربازان و دوران سربازی بسط و افزایش داد. همه ما انسان‌ها از ورود به جامعه و زندگی شهروندی در پی تربیت جسمی و روحی خود هستیم و سربازی یکی از دوران زندگی اجتماعی است که در زمان تجربه این دوره از زندگی نیز ما به دنبال تربیت خود هستیم، اما چه بهتر است که این تجربه و تربیت متناسب با آرته (فضیلت و استعداد) که داریم باشد. سربازی مانند دیگر دوران زندگی نباید در تضاد با استعداد، طبیعت و ظرفیت ما باشد، بلکه دوره‌ای است در خدمت پرورش طبیعت ما، لذا جهت متنوع شدن سربازی و افزایش نشاط و مهارت در سربازان، بهتر است سربازی در دو بخش عمومی (برای همگان یکسان است و مربوط به آموزش مسائل نظامی و دفاعی است) و خصوصی (هرکسی در پی کشف و افزایش استعداد خود باشد حتی اگر نجاری باشد یا مکانیکی، ورزشی و معلمی)، گذرانده شود. سؤالی که در این پژوهش مطرح است این است که؛ چگونه می‌توان در دوران سربازی نشاط و مهارت سربازان را افزایش داد؟ در پژوهش حاضر بیان شده است که؛ در پرتو مفهوم آرته و تقسیم سربازی به دو بخش عمومی (همگانی) و خصوصی (بر اساس استعداد) می‌توان نشاط و مهارت را در سربازان طی دوران سربازی افزایش داد تا در آینده در خدمت جامعه قرار گیرند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای و اینترنتی به نگارش درآمده است. [1] - دانش آموخته کارشناسی ارشد، روابط بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
yasserghaemi@yahoo.com


[2] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه رازی،کرمانشاه، ایران
t.alipour@yahoo.com

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Military Service; Study, Vision, and Decision Making Necessity

چکیده [English]

Yasser Ghaemi
Dr. Tahmasb Alipouriani
 
Abstract:  
In this research, two issues of soldiers' vitality and skill development are dis­cussed. Regarding the concept of arte and its application, it tries to prov­ide­ strategies and suggestions that can be used to increase the vitality and skill of soldiers and soldiers Expanded and increased. All of us are human b­ei­ngs from entering into society and citizenship in the pursuit of our physical and spiritual education, and soldiering is one of the social life periods that we are pursuing during our lifetime experience, but this experience and the ed­ucation are proportional to the arts (virtue and talent) that we have. The­re­f­ore, for the flexibility of manpower and increased happiness and skill in mil­it­a­ry forces, it is better to have soldiers in the two general sections (the sa­m­e for everyone) and to train military and defense issues (and private) (everyone seeking to discover and increase) Your talent, even if it is carpentry or me­ch­a­nical, sports and teacher. The question that arises in this research is: ho­w can soldiers boost the vitality of soldiers and boost their skills? The que­st­ion in this study is: How can one increase the vitality and skill of soldiers during the military service? In the present study, it has been suggested that in the light of the concept of arte and the division of the military into two parts (public) and private (based on talent), one can increase the vitality and skill of soldiers during their military service to serve.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soldier
  • Islamic Republic of Iran
  • Arte
  • Neshat
  • Skills