گفتمان عدالت اقتصادی در نهج البلاغه

چکیده

 
حسن شمسینی غیاثوند[1]
مهرسا مجدی[2]
 
در گفتمان و نگرش اسلامی، عدالت به عنوان عرش برین همه ارزش ها و بالاترین فضیلت شناخته می شود. چنانکه هدف از تشکیل حکومت اسلامی و عنصر تعیین کننده حفظ و اقتدار حکومت، عدالت معرفی شده است. در نتیجه در نصوص و تجربه اسلامی بخصوص شیعی، عدالت دال مرکزی اندیشه سیاسی  و حکومت داری تلقی شده است. در همین راستا در نهج البلاغه به ابعاد مختلف عدالت اعم از اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پرداخته شده است. چرا که عدالت والاترین ارزش انسانی، منبطق با فطرت بشری، سازگار با همه اعصار و فرهنگ ها و لازمه سعادت دنیوی و معنوی است. عدالت اقتصادی به دلیل تحقق سایر ابعاد عدالت، مشروعیت حکومت، همگرایی اجتماعی و سیاسی، احساس تعلق به کشور و نظام سیاسی و بخصوص بستر ساز فضیلت مندی و معنویت بیش از ابعاد دیگر عدالت در نهج البلاغه مورد تاکید قرار گرفته است. عدالت اقتصادی در نهج البلاغه در صورت بندی هایی همانند اجتناب از شکاف طبقاتی، مبارزه با فساد، رسیدگی به فقرا، انطباق زندگی کارگزاران با مردم و اجتناب از تبعیض ارایه گردیده است.[1]- استادیارو عضو هیئت علمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین،ایران
shamsini_h@yahoo.com                                                                                                                     


[2]- دانشجوی دکتری، علوم سیاسی (اندیشه سیاسی)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
Mehrsamajdi@gmail.com
تاریخ دریافت:23/3/1398 - تاریخ پذیرش:25/5/1398

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Discourse of Economic Justice in Nahj al-Balagha