مفهوم خانواده و اهمیت آن از دیدگاه اسلام

چکیده

سید جواد راثی ورعی[1]
محسن احسانی [2]                                                              
همانگونه که می‌دانیم خانواده از جایگاه با ارزشی در اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران برخوردار است، چرا که اسلام اهمیت وافری برای خانواده قائل شده است. نهاد خانواده جایگاه منحصر به فرد و بی بدیلی دارد که هیچ سازمان و نهادی نمی‌تواند کارآیی آن را داشته باشد. خانواده در اصل دارای جایگاهی است که باعث می‌شود زن و مرد به وسیله واقعه مهم ازدواج که از موکدات دین مبین اسلام است با یکدیگر آشنا شده و تشکیل زندگی دهند و با مودت و رحمت در کنار یکدیگر به آرامش و سکون رسیده و در ادامه با توالد و تناسل، اجتماع انسانی و جامعه را پایه‌ریزی می‌کنند.
در این فصل به تعریف خانواده و انواع آن، اهمیت و جایگاه خانواده از منظر اسلام و اهمیت و نقش خانواده از دیدگاه اسلام، مبنای تشکیل خانواده و اساس شکل گیری آن از دیدگاه اسلام خواهیم پرداخت و در پایان نیز نتیجه‌گیری فصل را ارائه خواهیم نمود.


[1] - استاد و عضو  هیات علمی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ایران:نویسنده مسئول


[2] - کارشناس، حقوق قضایی، دانشگاه قم، قم، ایران
M.ehsani62@gmail.com
تاریخ دریافت:114/9/1397-  تاریخ پذیرش:28/5/1398

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Concept of Family and its Importance from the Islamic Point of View

چکیده [English]

 As we know, the family has a valuable place in Islam and in the IslamicRepublic of Iran, because Islam gives great importance to the family. The family institution has a unique and unrivaled status that no organization can handle. The family originally had a status that made men and women get acquainted with one another through marriage, one of the foundations of the religion of Islam, and with peace and compassion and peace and serenity. The couple tries to establish human society and society with birth and reproduction. In this article, we will define the family and its kinds, the importance and position of the family, the importance and role of the family from the Islamic point of view and the basis of its formation from the Islamic point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Saudi Arabia
  • Confrontation
  • Muslim