تضادها و تناقض های فمنیسم غرب و بومی گرائی حقوق زنان در اسلام و ایران

چکیده

سیدحسن ملائکه [1]
زهرا دهنوی [2]
چکیده:      
از به کارگیری واژه و دیدگاه فمنیسم در پژوهش های اجتماعی زمان زیادی نمی گذرد. اما شروع این فعالیت را می توان از اواخر قرن هجدهم و اوائل قرن نوزدهم در کشورهای پیشرفتة سرمایه داری به منظور دفاع از حقوق اجتماعی و سیاسی زنان و رهایی آنها از ستم؛ همچنین رفع تبعیض جنسیتی و برابری حق زن و مرد دانست. فمنیسم ها بر این باورند که جهان را مردان تعریف نموده اند و زنان در این تعریف مردانه نادیده انگاشته شده اند. تحت تأثیر فمنیسم غرب جریان جدیدی در ایران ورود پیدا کرد. ورود جریان فمنیسم در ایران همزمان با ورود تجدد طلبی و روشنفکری از دورة فتحعلی شاه قاجار شروع شد و تا زمان پهلوی و بعد از انقلاب اسلامی ادامه داشت. با توجه به نفوذ این جریان فکری در ایران جایگاه زنان در حوزه های اجتماعی و سیاسی ارتقاء پیدا کرد. همچنین بعد از انقلاب اسلامی، زنان در اجتماع حضور دو چندان داشتند. پژوهش پیش رو در پی پاسخ به این پرسش است که رویکرد فمنیسمی در غرب چه ایدئولوژی را دنبال می کرد؟ آیا فمنیسم غربی با آموزه های اسلام قابل جمع است؟ فرضیه تحقیق بر این پایه استوار است که فمنیسم غربی با آموزه های اسلام و سنت های دینی و ملی ایران قابل جمع نیست. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد.[1]- استادیار، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران:نویسنده مسئول
hmalaekeh@gmail.com


[2] - دانشجوی دکتری، جامعه شناسی سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران
تاریخ دریافت:18/3/1398- تاریخ پذیرش: 25/5/1398

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contradictions and contradictions of Western feminism and indigenous women's rights in Islam and Iran

چکیده [English]

The use of the term of feminism did not take much time in social research. However, the beginning of this activity can be seen from the late eighteenth and early nineteenth centuries in advanced capitalist countries in order to defend women's social and political rights and free them from oppression, as well as the elimination of gender discrimination and the equal rights of women and men. Feminists believe that the world has been defined by men, and women have been ignored in this male definition. Under the influence of Western feminism, a new paradigm entered Iran. The arrival of feminism in Iran began with the arrival of modernity and intellectuals; from the era of Fath Ali Shah Qajar, and continued until Pahlavi and the Islamic Revolution. Due to the influence of this intellectual trend in Iran, the status of women in the social and political fields was promoted. Moreover, after the Islamic Revolution, women in the society had a greater presence. The present research seeks to answer these questions: what ideology the feminist approach in the West was pursuing? Can western feminism be integrated with the teachings of Islam? The research hypothesis is based on the belief that Western feminism cannot be integrated with the teachings of Islam and the religious and national traditions of Iran. The present research is descriptive-analytic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Western feminism
  • Iranian-Islamic feminism
  • Women
  • Women's social movement