نشانگان پوپولیسم در انتخابات ایران؛ با تاکید بر انتخابات ریاست جمهوری

چکیده

 
دکتر ابراهیم عباسی[1]
علی فلاح[2]
انتخابات نماد دموکراسی شناخته می­ شود، اما این انتخابات در عصر سلطه رسانه­ های نوین با مولفه­ های خاصی مواجه شده است. رسانه­ ها در سده بیست و یکم بازیگر اصلی سیاست و بطور خاص انتخابات شناخته می­ شوند. چنانکه انتخابات بدون رسانه معنا و مفهومی ندارد. به عبارت دیگر رسانه ها در جامعه شبکه ای در همه مراحل انتخابات اعم از آگاهی بخشی، تهییجی و انتخاب  کاندیدا یا جریان سیاسی نقش تعیین کنندگی دارند. رسانه های نوین در اکثر جوامع همچون  انتخابات ریاست جمهوری ایران در دهه اخیر در جهت گیری افکار عمومی، کیفیت ارای مردم، میزان مشارکت و....تاثیرمحوری داشتند. شبکه های اجتماعی در انتخابات ریاست جمهوری دهم و یازدهم ایران با توجه به قدرت تبلیغاتی مثبت و منفی، گفتمان سازی، دوقطبی سازی انتخابات و تاکید بر مولفه فساد ، در پوپولیسم کردن انتخابات دخیل بودند. چنانکه این شبکه ها بدون توجه به موضوعات بنیادین انتخابات، با تاکید بر اخبار سطحی، شایعه سازی، پاره حقیقت گویی، جنگ روانی، برجسته سازی موضوعات منفی جریان رقیب و برچسب زدن انتخابات را هدایت کردند.[1] - دانشیار و عضو هیئت علمی، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، ایران:نویسنده مسئول
e.abassi.ir@gmail.com


[2] - دانشجوی دکتری، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Syndrome of Populism in Iran's Elections; Emphasizing on the Presidential Elections

چکیده [English]

Elections are recognized as symbols of democracy, but these elections have encountered certain challenges in the age of modern media dominance. In the 21st century, the media has been recognized as a major player in politics and in particular elections. An election makes no sense without media. In other words, the media play a decisive role in the networking community at all stages of the election, whether informing, stimulating and selecting the candidate or the political stream. Modern media in most societies such as the Iranian presidential election in the last decade have had a positive impact on the orientation of public opinion, the quality of public opinion, the level of participation, and so on. Social media played a role in the Tenth and Eleventh Iranian Presidential Election, given their positive and negative propaganda power, discourse, bipolarization of the elections, and their emphasis on the corruption. As these networks, regardless of the fundamental themes of the election, have focused on superficial news, gossip, truth-telling, psychological warfare, highlighting the negative issues of the rival stream and labeling the election.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elections
  • Populism
  • Social Networks
  • Presidency
  • Iran