پوپولیسم نوین در چشم انداز نظری

چکیده

 

عبدالرحمن عالم [1]
فتحعلی همتی [2]
چکیده:                                                              
پوپولیسم دال مرکزی دانش سیاست در عصر جهانی شدن است. با این توضیح که جهانی شدن و رسانه­ ها تمامی ابعاد زندگی انسانها از جمله سیاست را دگرگون کردند. این دگردیسی هم در ماهیت و معنای سیاست و هم کارکردها و نهاد شکل گرفته است. چنانکه در سبک زندگی جدید، سیاست و دموکراسی­ های نوین پدیدار شدند. مولفه­ های اصلی سیاست نوین، پوپولیسم است. پوپولیسم نوینی که از یک سو عناصر دموکراسی همانند جامعه مدنی، حزب، انتخابات و مشارکت مردم را تغییر داده است. از سوی دیگر سیاست نوین با مولفه­ هایی روزمرگی، بزرگنمایی فساد و اتهام اقتصادی، ناکارامدی طبقه متوسط فرهنگی، اجتناب از بیان حقایق، رابطه مستقیم مدیران با جامعه و نقش محوری شبکه­ های اجتماعی در انتخابات شناخته میشود.[1]- استاد تمام، گروه علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران:نویسنده مسئول
aalem@ut.ac.ir


[2]- دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس، ایران
تاریخ دریافت:2/2/1398- تاریخ پذیرش:7/3/1398
 


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modern Populism in Theoretical Perspective

چکیده [English]

Populism is essential for political science in the age of globalization. Globalization and the media have transformed all aspects of human life, including politics. This transformation has shaped both the nature and meaning of politics, the functions and institutions. As in the new lifestyle, new politics and democracies emerged. The main components of modern politics are populism. New populism has changed the elements of democracy such as civil society, party, elections and people's participation. Modern politics is characterized by daily components such as the magnification of corruption and economic accusation, the inefficiency of the cultural middle class, and the avoidance of truth-telling, the direct relationship between managers and society, and the central role of social media in elections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Populism
  • Elections
  • Information Age
  • Democracy
  • Political Thought