بررسی تحولات سیاسی در تقابل دو کشور مسلمان ایران و عربستان

چکیده

بررسی تحولات سیاسی در تقابل دو کشور مسلمان ایران و عربستان
مجید نوروزی[1]
محمد بشیری اذر[2]                                                           
چکیده:
عوامل مختلفی در ایجاد تعارض و تضاد بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان وجود دارد. با توجه به اینکه دو عامل ایدئولوژی و سیاست، می­تواند در ایجاد تنازع بین این دو کشور مسلمان تاثیر بیشتری داشته باشد، لذا به همین منظور این مقاله در پی تبیین عوامل اثرگذار در این دو بُعد، مبادرت به مطالعه و بررسی کتابخانه ­ای با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با هدف شناسایی عوامل فوق، اقدام، که پس از مطالعه و تحلیل کیفی و قیاسی، نتایج به دست آمده، نشانگر این است که این دو عامل توانسته منجر به تشدید اختلاف بیشتر در این دو کشور گردد. زیرا پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و اثرگذاری آرمان­های آن باعث شده تا ملت­های منطقه از این الگو پیروی و خواستار ایجاد تحولاتی در دولت­های حاکمه خود گردند. از سوی دیگر با توجه به ماهیت حکومت سعودی و حاکمیت عقاید وهابیت در این کشور و افزایش قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه، باعث شده تا عربستان سعودی مبادرت به واکنش و حفظ موقعیت راهبردی خود نماید و تضاد منافع راهبردی این دو کشور در مناطقی مانند سوریه، یمن، بحرین و ... نمود بیشتری پیدا کرده است.
واژگان کلیدی: کشور ایران، عربستان، تقابل، مسلمان[1] - دانشجوی دکتری، علوم سیاسی(اندیشه سیاسی)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان،دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران:نویسنده مسئول
norozimajid177@gmail.com


[2] - دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تاکستان، قزوین، ایران
bashityazar@yahoo.com
تاریخ دریافت:114/9/1397-  تاریخ پذیرش:28/9/1397

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of political developments in the confrontation between the two Muslim countries of Iran and Saudi Arabia