گفتمان چپ در ایران قبل از انقلاب اسلامی ایران و منافع ایرانیان

چکیده

گفتمان چپ در ایران قبل از انقلاب اسلامی ایران و منافع ایرانیان
آرمین امینی[1]
علی رضائی پناه[2]
چکیده:      
رویکرد ایرانیان به غرب در تاریخ معاصر دچار دگردیسی ­های زیادی شده است، چنانکه رویکرد­­ های مختلفی از غرب­زدگی، غرب ستیزی و غرب شناسی به جهان غرب شکل گرفت. هر کدام از این نگرش­ها دلایل خاص زمانی و فکری خود را داشته­اند. غرب ستیزی ایرانیان خاستگاه­ های مختلف جهانی، داخلی و فکری خاص خود را داشت. چنانکه در دهه­ های سی تا شصت شمسی به لحاظ زمانی اوج دیدگاه­ های غرب ستیزی فلاسفه و متفکران غرب بود. به لحاظ فکری و اندیشه­ ای گفتمان چپ نقش محوری در شکل­گیری گفتمان غرب ستیزی ایرانیان داشته است. چنانکه گفتمان چپ با تاکید بر محورهایی همانند مبارزه با استعمار و سرمایه داری، کاپیتالیسم عامل اصلی چالش­های ایران، غرب سرمایه­ داری عامل کودتای 28 مرداد، سرمایه­ دارها عامل  بحران­های اقتصادی، وابستگی محمدرضاه شاه به غرب در ترویج غرب ستیزی ایرانیان نقش داشتند که البته این نگرش با توجه به وابستگی به شوروی، فقدان همخوانی با جامعه ایران، گفتمانی مبتنی با نیازهای ایرانیان  و ... با منافع ملی ایران ناسازگار بود.
واژگان کلیدی: گفتمان، چپ، امریکا، روشنفکر، روشنفکری اسلامی، مارکسیسم[1]- دانشیار و عضوهیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران:نویسنده مسئول
amini@yahoo.com


[2] - دانش آموخته کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، قزوین، ایران
A_Rezaei@yahoo.com
تاریخ دریافت:18/1/1397- تاریخ پذیرش:25/2/1397

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Left Discourse in Iran Before the Islamic Revolution of Iran and the Interests of Iranians