نقش آیسسکو در همگرایی بین کشورهای اسلامی

چکیده

نقش آیسسکو در همگرایی بین کشورهای اسلامی       
رحمت حاجی مینه[1]
علیرضا وزین [2]
چکیده:
در دهه­های اخیر، تحولات فزاینده­ای در قلمرو فرهنگ و علم در سطح بین­المللی رخ می­دهد و اثرات قابل توجهی را بر جهان اسلام اعمال می­نماید. از طرف دیگر سیاست­های دولت­های غربی نیز بر پایه انتقال فرهنگ خویش از طریق روش­های گوناگون آموزشی و رسانه­ای است. در مقابل کشورهای اسلامی عضو «سازمان همکاری اسلامی» به ضرورت دریافته­اند که می­بایست راهبرد جدیدی را در راستای همبستگی و انسجام، حفظ وحدت و تلاش برای تحقق منافع مشترک در پیش بگیرند. بنابراین «آیسسکو» که نهادی علمی، فرهنگی و آموزشی در جهان اسلام و از زیر مجموعه­های «سازمان همکاری اسلامی» است، مسئولیت وفاق‌بخشی و تقویت ارتباطات و همبستگی، گسترش علم و فن آوری و حمایت از نخبگان مسلمان را در عرصه‌های مأموریتی خویش بر عهده دارد. تلاش برای ایجاد همگرایی در مناطق جهان اسلام باید با تدبیر انگاره‌سازی مسلمانان پیش برود تا چشم انداز امت واحده اسلامی نسبت به ارتقای آموزش و پژوهش در تمام زمینه‌های علمی با تعامل میان دانشگاه‌های جهان اسلام فعال و محقق گردد.
نویسندگان تلاش دارند تا با رویکردی توصیفی- تحلیلی؛ همگرایی در بین کشورهای اسلامی عضو آیسسکو را با استفاده از مکتب سازه انگاری بررسی کنند.
واژگان کلیدی: همگرایی، آیسسکو، ساختار اجرایی، مکتب سازه انگاری، انسجام، جهان اسلام[1]- استادیار روابط بین­الملل، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول
 r.hajimineh@gmail.com


[2]- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روابط بین الملل، واحد الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
vazin20@yahoo.com
تاریخ دریافت:9/7/1397- تاریخ پذیرش:13/9/1397


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ISESCO's role in convergence between Islamic countries