جایگاه نفت در سیاست خارجی امریکای دوره اوباما؛ با تاکید بر تولید نفت داخلی امریکا

چکیده

جایگاه نفت در سیاست خارجی امریکای دوره اوباما؛ با تاکید بر تولید نفت داخلی امریکا
ابراهیم متقی[1]
داریوش شاه بهرامی[2]
چکیده:
با روی کار آمدن اوباما در سال 2008 واشنگتن ناگریز به ارزیابی مجدد سیاست خارجی خود شد. این وضعیت منجر به تغییر رویکرد آمریکا در قبال خاورمیانه گردید. یکی از مهمترین اهداف تغییر رویکرد آمریکای دوران اوباما در قبال خاورمیانه، تغییر از یکجانبه­گرایی به چند جانبه گرایی بود. در همین ارتباط باید رویکرد آمریکا در قبال پرونده هسته­ای، همکاری با کشورهای 1+5، روابط فرا آتلانتیکی و اتخاذ راهبرد دیپلماسی چند جانبه در قبال ایران را می­توان جلوه­های راهبرد چند جانبه­گرایی اوباما دانست. هزینه­های گسترده و منافع محدود سیاست مداخله­گرایانه گذشته آمریکا در منطقه خاورمیانه، اقتصادی شدن نفت شل در آمریکا و کاهش اهمیت استراتژیک منطقه خاورمیانه و نگرانی­های امنیتی آمریکا در سایر مناطق از جمله در جنوب شرق آسیا از علل تغییر راهبرد آمریکا در قبال خاورمیانه در فاصله سال­های 2008 تا 2016 بوده است. اما مهمترین نشانه ­های راهبرد اوباما نسبت به نفت را باید در افزایش تولید نفت داخلی امریکا، کاهش وابستگی به نفت خلیج فارس بخصوص عربستان، کاهش موقعیت ژئوپلیتیکی خلیج فارس، افزایش قدرت انرژی امریکا در برابر رقبای جهانی در نظر گرفت.
واژگان کلیدی: آمریکا، اوباما، استراتژی، خاورمیانه، نفت شیل، چین، ایران[1]- استاد تمام،گروه علوم سیاسی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران: نویسنده مسئول
Ebrahim_motaqi@yahoo.com


[2]- دانشجوی دکتری، روابط بین­الملل، دانشکده علوم سیاسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
dariush.shahbahrami@yahoo.com
تاریخ دریافت:9/7/1397- تاریخ پذیرش:7/8/1397
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The position of oil in US foreign policy during the Obama era, with emphasis on US domestic oil production