نقش شخصیت در اجتماعی شدن افراد

چکیده

نقش شخصیت در اجتماعی شدن افراد
مسعود جانبزرگی[1]
سیدمحمدامین حسینی[2]
زهرا آقامیر محمدعلی[3]
زینب غلامی[4]
چکیده:
شخصیت انسانی از طریق کنش متقابل با دیگران ساخته می­شود و از طریق این کنش، ما می­ ­­آموزیم که چگونه خود را با جامعه هماهنگ ساخته زندگی خویش را قاعده­مند کنیم. این فرآیند اجتماعی شدن در فرهنگ و ساخت اجتماعی، برای فرد و جامعه حیاتی است. بدون اجتماعی شدن، ما نمی­دانیم چه چیزی را ارزش بدانیم، چه کاری را انجام دهیم، چگونه فکر کنیم، چگونه سخن بگوییم، و در مقابل دیگران چگونه پاسخ دهیم. بدون این فرایند، شخصیت انسانی ما به کمال نمی­رسد. یافته­های علمی مؤید این امر است که انسان­ها در پرتو اجتماع، و آموزش و اکتساب قوانین، ارزش­ها و هنجارهای اجتماعی است که به موجودی اجتماعی تبدیل شده و شخصیت انسانی کسب می­کنند. ابتدا سعی می­شود تبیینی جامع از مفاهیم سیاسی، سیاسی شدن و اجتماعی شدن ارائه ‌گردد و به دنبال آن با توجه به سئوال اصلی پژوهش که شخصیت چه تاثیری  می­تواند بر اجتماعی شدن فرد در جامعه از خود بر جای گذارد بحث و بررسی خواهد شد همچنین فرضیه­ای که بر این موضوع مترتب شده این است که در پرتو اجتماعی شدن با در دست داشتن ابزار موجود، فرد را آنگونه که برنامه­ریزی شده است در راستای اهداف خود، اجتماعی می­نمایند.
واژگان کلیدی: اجتماعی شدن، شخصیت، جامعه، آموزش[1]- استاد و عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
mjanbozorgi@rihu.ac.ir


[2]- دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
smhoseini@rihu.ac.ir


[3]- کارشناسی ارشد روان شناسی 


[4]- دانشجوی کارشناسی ارشد، روانشناسی بالینی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک،ایران
تاریخ دریافت:14/8/1397- تاریخ پذیرش:20/9/1397
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Personality in the Socialization of Individuals

چکیده [English]

Abstract:
The personality is created through interaction with others, and through this action, we learn how to harmonize ourselves with the society and regulate our lives. The process of socialization in the culture and construction of society is vital for both individual and society. Without socialization, we do not know what to value, what to do, how to think, how to talk, how to respond to others. Without this process, our human personality will not be perfected. Scientific findings confirm that human beings become social entities and acquire human personality through society, education laws, values and social norms. At first, we try to present a comprehensive explanation of political concepts, politicization and socialization. Then, the authors try to the main question: how does personality influence the socialization of the individual in society.
Key Words:  Socialization, Personality, Society, Education

کلیدواژه‌ها [English]

  • Socialization
  • Personality
  • Society
  • Education