ماهیت نظارت مجلس شورای اسلامی در پیشبرد منافع ملی

چکیده

ماهیت نظارت مجلس شورای اسلامی در پیشبرد منافع ملی

صائب شعبانی[1]

علی فرزعلیان[2]

چکیده:

یکی از مهمترین موضوعات در سیاست نوین جهانی نظارت است. موضوعی که از ابعاد مختلف حقوقی، نهادی، کارکردی و رسانه­ای از اهمیت خاصی برخوردار است. ماهیت و جایگاه نظارت در عصر اطلاعات بسیار افزایش یافته است، چرا که رسانه­های نوین همه مسایل کشور را در اختیار افکار عمومی قرار می­دهند. بدین لحاظ تامین منافع ملی نشات گرفته از تحقق نظارت­های همه جانبه بخصوص نظارت حقوقی و رسانه­ای است. بدیهی است که نظارت بر قوه مجریه بدلیل در اختیار داشتن بیشترین قدرت، قدرت مالی و بودجه، ارتباط با مردم و.... از اهمیت بیشتر برخوردار است. این نظارت­ها اعم از نظارت حقوقی، سیاسی، رسانه­ای، مالی، کارکردی و... در راستای پیشبرد منافع همه جانبه کشور و کاهش زمینه­های فساد، ناکارآمدی و قانون­گرایی است.

واژگان کلیدی: رئیس‌جمهور، قوه مجریه، نظارت، مجلس شورای اسلامی، ایران


[1]- دانشجوی دکتری، اندیشه سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

Saeb.shaabani@yahoo.com

[2]- دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Parliamentary Oversight in Advancing National Interests

چکیده [English]

The Parliamentary Oversight in Advancing National Interests
 
Abstract:
One of the most important issues in the new global politics is an oversight. The issue, has different legal, institutional, functional and media dimensions, has a particular importance. The nature and place of oversight in the information age has increased because the new media provides public opinion with all domestic issues. In this regard, the pursuit of national interests derives from the implementation of comprehensive oversight, especially legal and media monitoring. It is obvious that monitoring the executive branch has more importance due to the fact that it has the most financial and budgetary power and it can effectively communicate with the people. These oversights including legal, political, media, financial, and operational monitoring, are serving the country's national interests and reducing the corruption, inefficiency and guarantee the rule of law.
Key Words:President, Executive Branch, Oversight, Parliament, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • President
  • Executive Branch
  • Oversight
  • Parliament
  • Iran