جهانی شدن و چالش های آن در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

چکیده

جهانی شدن و چالش­های آن در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
سعید جهانگیری[1]
دکتر ابراهیم متقی[2]
چکیده:
جهانی شدن چه ضرورتی تاریخی و خودجوش باشد و چه پروژه­ای برنامه ریزی شده و تحمیلی، واقعیتی است که پیش روی جهانیان قرار دارد و فرصت بازیگری در این میدان بر روی همه جوامع باز است. در این میدان هم فرصت فراوان است هم خطر. هر جامعه که توانایی به خدمت گرفتن ابزارهای موجود و استعدادهای بالقوه خود را در چارچوب مرزهای ملی داشته باشد و شیوه به کارگیری آن را در رابطه با دیگر کشورها به گونه­ای سازگار با شرایط و مقتضیات جهان قرن بیست و یکم بداند، قابلیت بازیگری موفقیت آمیز در این میدان را خواهد داشت. جمهوری اسلامی ایران نیز مانند هر دولت دیگر، نمی­تواند بی توجه به محیط بین­المللی (منطقه­ای و جهانی) به حیات خود تداوم بخشد. جهانی شدن یا جهانی کردن فرآیندی است که موجب تغییرات محیطی در سطح جهانی به شکل عظیم شده است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال آن نیست که به همه جنبه­های پیامدهای جهانی شدن برای ایران بپردازد. به عبارت دیگر، از آنجا که جهانی شدن در عرصه­های اقتصادی، فرهنگی، و سیاسی محیط نوین و پویایی را موجب می­شود، بررسی آن و تحلیل پیامدهایش برای ایران در یک مقاله میسر نیست. از این رو در این مقاله با طرح این پرسش اصلی که جمهوری اسلامی ایران در دنیای جهانی شده چه باید انجام دهد.
واژگان کلیدی: جهانی شدن، ایران، سیاست خارجی، شرکت های چند ملیتی و فرهنگ[1]- دانش آموخته دکتری، گروه علوم سیاسی، مسائل ایران، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
saeedjahangiri61@yahoo.com


[2]- استاد تمام و عضو هیات علمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
emotaghi@ut.ac.ir
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Globalization and its Challenges for Islamic Republic of Iran’s Foreign Policy

چکیده [English]

Globalization and its Challenges for Islamic Republic of Iran’s Foreign Policy
Abstract:
Whether globalization is a historic and spontaneous necessity, or a planned and imposed project, it is a reality the world has faced and all societies have the opportunity to play in this field. There is also a great deal of opportunity and danger in this arena. Any society that has the ability to use its existing tools and potential capabilities within its national borders, and knows how to use them in relation to other countries and consistent with the requirements of the 21st century, it has the ability to succeed in this arena. Like any other government, the Islamic Republic of Iran cannot survive without regard to the international (regional and global) environment. Globalization is a process that has brought enormous changes to the global environment. By using the descriptive-analytic methodology, this paper does not seek to address all aspects of the globalization consequences for Iran. In other words, since globalization creates a modern and dynamic environment for economy, culture, and politics, it is not possible to examine its consequences for Iran in this paper. Therefore, the main question of paper is: What should the Islamic Republic of Iran do in a globalized world?
Key Words: Globalization, Iran, Foreign Policy, Multinational Corporations, Culture

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • Iran
  • Foreign Policy
  • Multinational Corporations
  • Culture