مناسبات قدرت و اندیشه سیاسی لیبرالیسم ایرانی 1358-1360

چکیده

مناسبات قدرت و اندیشه سیاسی لیبرالیسم ایرانی 1358-1360
علی محمد حقیقی[1]
فتحعلی همتی[2]
چکیده:
در طول قرن گذشته، تاریخ ایران چهار دوره به قدرت رسیدن لیبرال­ها را تجربه کرده است. محمد مصدق، شاپور بختیار و مهدی بازرگان بعنوان نخست وزیر و ابوالحسن بنی صدر بعنوان رئیس جمهور، که مصدق و بختیار در دوران رژیم پهلوی و بازرگان و بنی صدر پس از پیروزی انقلاب اسلامی به قدرت رسیدند. سوالی که به ذهن متبادر می­شود، دیالکتیک مناسبات قدرت چگونه بوده است؟ چرایی و عوامل عدم ثبات سیاسی و از دست دادن قدرت در کوتاه مدت از جمله سوالاتی است که اذهان را به خود مشغول می­سازد. به نظر می­رسد، عوامل فرهنگی و اعتقادی ایرانیان فضای مناسبی برای پیاده سازی لیبرالیسم در ایران نیست. در این مقاله از روش تحلیل گفتمان لاکلا و موف که ابزاری کارآمد برای شناخت و تبیین پدیده­های سیاسی است بهره خواهیم جست و به دیالکتیک مناسبات قدرت و به قدرت رسیدن و عزل بنی صدر پرداخته می­شود.
واژگان کلیدی: ایران، لیبرالیسم ، دیالکتیک،گفتمان، ملی گرایی  [1]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس، ایران


[2]- دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relations of Power and Political Thought of Liberals in Iran 1356-1960

چکیده [English]

Relations of Power and Political Thought of Liberals in Iran 1356-1960
 
Abstract:
During the last century, Iran's history has experienced four period in which liberals have taken power. Mohammad Mossadegh, Shapur Bakhtiar (in Pahlavi regime) and Mehdi Bazargan as prime minister, and Abulhassan Bani Sadr as president (after the Islamic Revolution), came to power. The question that comes to mind is: How had the dialectics of power relations been? The causes and factors of political instability and the loss of power in the short term are among the issues that occupy the mind. It seems that the cultural and ideological factors of Iran don’t provide a good context to implement liberalism. In this paper, we will use the method of Laclau and Mouffe’s discourse as an effective instrument for the identification and explanation of political phenomena, and analyze the impact of the dialectic of the power relations on appointment and dismissal of Bani Sadr.
Key Words:Iran, Liberalism, Dialectic, Discourse, Nationalism

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Liberalism
  • Dialectic
  • Discourse
  • Nationalism