شبکه های اجتماعی و دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران؛ یک رویکرد نظری

چکیده

شبکه ­های اجتماعی و دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران؛ یک رویکرد نظری
غفار زارعی[1]
فتحعلی همتی[2]
حسن نرمانی[3]
عبدالله تقی خانی[4]
 
چکیده:
شبکه اجتماعی ساختاری اجتماعی است که از گره‌هایی (عموماً فردی یا سازمانی) تشکیل شده ‌است که توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی مانند ایده‌ها و تبادلات مالی، دوستان، خویشاوندان، لینک‌های وب، و سرایت بیماری‌ها (اپیدمولوژی) به هم وصل هستند. شبکه­های اجتماعی، محلی برای تبادل اطلاعات، آراء و افکار است اگر چه در نگاهی ابتدایی بیشتر به مثابه محلی برای سرگرم شدن تصور شده است، اما قابلیت­های تأثیرگذاری بر افکار عمومی به خصوص در شکل گیری جنبش­های اجتماعی مجازی یا ایجاد همگرایی­های فردی و گروهی دارد که به جهت سمت و سو دادن به افکار و افعال در دنیای واقعی حائز اهمیت است. از آنجائی که تاریخ معاصر نشان داده است که این شبکه‌ها می­توانند به عنوان محلی برای تضارب آرا و  نظرات سیاسی و اجتماعی قرار گرفته یا در جهت ایجاد موج­های حمایتی- انتقادی، حتی اپوزسیون علیه نظام‌های دولتی عمل کنند. به همین منظور تاثیر این شبکه­ها بر جریانات سیاسی حاکم بر اجتماع و روند تاثیرگذاری بر این جریانات به خصوص در انتخابات قابل توجه است.
واژگان کلیدی: شبکه‌ های اجتماعی، منافع ملی، رسانه، جهانی شدن، مشارکت سیاسی[1]- استادیار،گروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی،لامرد، ایران
 ghafarzarei@yahoo.com


[2]- دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی،لامرد، ایران


[3]- دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی،لامرد، ایران


[4]- دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان،دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
تاریخ دریافت: 4/4/1397- تاریخ پذیرش: 15/6/1397
 


 


[3]- دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی،لامرد، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social networks and the twelfth presidential election in Iran; a theoretical approach