جایگاه نظام بین الملل در تعاملات ایران و چین و پیشبرد منافع ملی ایران

چکیده

جایگاه نظام بین­الملل در تعاملات ایران و چین و پیشبرد منافع ملی ایران
سید جواد صالحی[1]
رضا حشمتیان[2]
چکیده:
از اواخر سده بیستم و دهه اول سده بیست و یکم نظام بین­الملل با تحولات ساختاری از جمله تحول در قطب بندی قدرت­های جهانی مواجه شد و از طرف دیگر جهانی شدن و منطقه­گرایی در کنار یکدیگر رو به گسترش گذاشتند. گرچه تضادهایی با یکدیگر دارند. همچنین قدرت اقتصادی، نظامی و صنعتی چین سیار افزایش یافت و به عنوان قدرت دوم اقتصادی جهان ظهور یافت.  این تحولات و البته نگاه جهان غرب بخصوص امریکا باعث شد که سیاست نگاه به شرق ایران در جهت تامین منافع  و امنیت ملی تقویت شود. در این راستا روابط ایران و چین در همه ابعاد گسترش یافت. در واقع افزایش روابط ایران و چین را باید در دگردیسی­های جهانی، منطقه­ای، تحولات داخلی و خارجی دو کشور جستجو کرد. البته باید خاطر نشان کرد که چین به تامین منافع اقتصادی بیش از سایر عرصه­های می­اندیشد.
واژگانکلیدی: ایران، چین، جهانی سازی، نظام بین­الملل، منطقه گرایی[1]- استادیار و عضو هیئت علمی، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
salahi@cmess.ir


[2] - دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی،البرز، ایران
تاریخ دریافت: 22/3/1397- تاریخ پذیرش:21/4/1397

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of International System in Interaction between Iran and China

چکیده [English]

The Role of International System in Interaction between Iran and China
Abstract:
Since the late of 20 century and the early of 21 century, international system face systemic change such as polarization of great powers, and globalization and regionalism has been expanded. China has become more powerful economically, militarily and emerged as the second economic powerful nation of the globe. Therefore, Iran has tried to adopt a foreign policy known as “look at the East” in order to increase national interest and security.  In recent years the relations between Iran and China has been increased in all dimensions. Close relations between Iran and China could be explained as a result of global and regional transformation and domestic changes in both countries. It is worth to mention that China places more importance on economic benefits than other interest.
Key Words: Iran, China, Globalization, International System, Regionalism

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • China
  • Globalization
  • International System
  • Regionalism