کالبد شکافی رویکرد ایران و عربستان به تحولات یمن (2016-2012)

چکیده

کالبد شکافی رویکرد ایران و عربستان به تحولات یمن (2016-2012)
 
دکتر مالک ذوالقدر[1]
راضیه هاشمی[2]
 
چکیده:
تحولات نوین جهان عرب، رویکرد دولت­های منطقه­ای و فرا منطقه­ای به موضوعات امنیتی و سیاسی جهان اسلام از جمله خلیج فارس را دگرگون کرد. چنانکه رویکرد عربستان به تحولات عربی از جمله یمن با توجه به کاهش جایگاه این کشور دچار دگردیسی شد. در واقع عربستان با اتخاذ برخی سیاست­ها  اعم از سیاست­های نظامی، اقتصادی و مذهبی تلاش کرد که از نفوذ سایر کشورها از جمله ایران بکاهد. در این راستا رویکرد عربستان به تحولات یمن همانند تغییر جبهه بندی منطقه­ای (ادعای هلال شیعی)، انسداد نفوذ جمهوری اسلامی ایران (گسترش دامنه ناآرامی در سطح منطقه - داعش-)، نگرانی از قدرت­یابی بیشتر شیعه و هراس از دست دادن  یمن، حایز اهمیت است. البته ایران نیز با اتخاذ تاکتیک­هایی همانند حمایت سیاسی و استراتژیکی از حوثی­ها، جلوگیری از پیوستن برخی کشورها به ائتلاف عربستان و شکاف بین دولت­های عربی سیاست­های عربستان را خنثی کرده است. 
واژگان کلیدی: جنبش الحوثی، هلال شیعی، ژئوپلیتیک شیعه، عربستان، ایران، یمن[1] - استادیار و عضو هیئت علمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
Malek_Zolghader@yahoo.com


[2] - دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، قزوین، ایران
r_hashemi85@yahoo.com
تاریخ دریافت:114/9/1395-  تاریخ پذیرش:28/9/1395

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The autopsy of Iran and Saudi Arabia's approach to the developments in Yemen (2012-2016)

چکیده [English]

The autopsy of Iran and Saudi Arabia's approach to the developments in Yemen (2012-2016)
Dr. Malek Zolghadr
Razieh Hashemi
Abstract:
New developments in Arab world transformed the approach of regional states to security and political issues of the Islamic world including Yemen. Given declining the status of Saudi Arabia, its approach to Yemen has been transformed. In fact, Saudi Arabia has tried to decrease the influence of other counries in Yemen by adopting military, economic and religious policies. Saudi Arabia's policies in Yemen include: to change the regional axis (Shia Crescent), to prevent Iran from exerting its influence in Yemen (to create chaos in the region) and to save Yemen. Iran has neutralized Saudi Arabia's policies by adopting tactics include: to give its political and strategic support for Yemen, to prevent some countries from joining Saudi Arabia's coalition and to widen gap between Arab states.
Key Words: Huthi Movement, Shia Crescent, Shia Geopolitic, Saudi Arabia, Iran and Yemen

کلیدواژه‌ها [English]

  • Huthi Movement
  • Shia Crescent
  • Shia Geopolitic
  • Saudi Arabia
  • Iran and Yemen