اندیشه سیاسی علامه طباطبایی

چکیده

اندیشه سیاسی علامه طباطبایی
دکتر محسن جلیلوند[1]
محمد بشیری آذر[2]
 
چکیده:
علامه طباطبایی از جمله نخبگان و متفکران برجسته و تأثیرگذار سده معاصر می­باشد. به گونه­ای که بررسی و تدوین تاریخ معاصر ایران در عرصه­های مختلف دینی، فلسفی و فرهنگی بدون توجه به آرای ایشان امکانپذیر نیست. ایشان در آثار متعدد تفسیری، فلسفی، اخلاقی، به ارائه اندیشه­ها و نظریاتی پرداخت که در دهه­های اخیر کانون فکری متفکران ایرانی، جهان اسلامی و حتی غربی گردیده و با تربیت شاگردان برجسته­ای همچون شهید مرتضی مطهری، آیت­الله بهشتی و ... نقش شگرفی در تحولات دینی، فکری و سیاسی ایران به جا گذاشت. تأثیرات این فیلسوف ایرانی را می­توان در ابعاد فکری (ذهنی) و رفتاری مورد بررسی قرار داد. نگرش علامه طباطبایی به تشکیل حکومت و سیاست عقلی- دینی است. ایشان با محور قرار دادن آموزه­های اسلامی و با اتخاذ روش و دیدگاه عقلی و دستگاه منطقی به ارائه اندیشه سیاسی پرداخت. علامه طباطبایی با رویکردی اجتماعی به اصول و احکام اسلامی بر این اعتقاد است که اجرای بخشی از شریعت اسلام در گرو تشکیل حکومت دینی می­باشد.
واژگان کلیدی: فلسفه سیاسی، اندیشه سیاسی، فقه سیاسی، روش شناسی[1] - استادیار و عضو هیئت علمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، هشتگرد، البرز، ایران
Mohsen_Jalilvand@yahoo.com


[2] - دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تاکستان، قزوین، ایران
bashityazar@yahoo.com
تاریخ دریافت:11/8/1396 - تاریخ پذیرش:26/8/1395

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Political Thought of Allameh Tabatabai

چکیده [English]

The Political Thought of Allameh Tabatabai
Dr. Mohsen Jalilvand
Mohammad Reza Bashiri Azar
Abstract:
Allameh Tabatabai is among the leading and influential thinkers of contemporary era. It is impossible to analyze the history of the contemporary Iran in various fields such as religion, philosophy and culture without considering his thought. He had various works in interpretation, philosophy and ethics, which have inspired many Iranian, Islamic and even Western thinker in recent decades, and had a major role in the religious and political development of Iran by training individuals such as Mottahari and Beheshti. The influence of this Iranian philosopher could be analyzed in behavioral and intellectual aspects. The attitude of Allameh Tabatabai towards the establishment of the state is based on religion and wisdom. He presented his political thought by considering Islamic principles and using rational method. By adopting a social approach to Islamic principles, he believed the implementation of Islam is relied on the establishment of government.
Key Words: Political Philosophy, Political Thought, Political Figh, Methodology

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Philosophy
  • Political Thought
  • Political Figh
  • Methodology