تعامل فرهنگ و سیاست خارجی در عصر اطلاعات

چکیده

تعامل فرهنگ و سیاست خارجی در عصر اطلاعات
دکتر حسن شمسینی غیاثوند[1]
 
چکیده:
به اعتقاد اکثر نظریه­پردازان، همگرایی ارتباطات و تبادل فرهنگی از مهمترین کارکردهایی است که ممکن است زمینه­ساز همگرایی بیشتر چه در سطح منطقه­ای و چه سطح جهانی شود و با گسترش ارتباطات فرهنگی نیاز به همفکری و تبادل نظر بیشتر ضرورت پیدا می­کند و بستر همکاری­های نوین چه در عرصه فرهنگ و چه در عرصه­های اقتصادی و سیاسی پدید می­آید. استفاده از ظرفیت­های فرهنگی در جهت گسترش روابط بین­الدولی و تشکیل اتحادیه­های منطقه­ای بر پایه عناصر فرهنگی مشترک در جهان پس از جنگ سرد و هزاره سوم، ضرورتی انکار ناپذیر است. در کنار به کارگیری مجاری و راه­های دیپلماسی رسمی، باید به بزرگراه­های دیپلماسی فرهنگی توجه کرد و با برنامه‌ریزی حساب ‌شده در حوزه‌های آموزشی، هنری و فرهنگی به ترویج ارزش­های مطلوب کشور و مآلاً تأمین منافع کشور اقدام کرد. از این دیدگاه، به کارگیری دیپلماسی فرهنگی را نه تنها برای دستیابی به اهداف فرهنگی بلکه برای نیل به اهدافی با ماهیت سیاسی، امنیتی و حتی نظامی نیز می‌توان تجویز کرد.
واژگان کلیدی: ایران ، همگرایی، فرهنگ، جهانی شدن، سازه انگار


[1] - استادیار و عضو هیئت علمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، قزوین، ایران
Shamsini_h@yahoo.com
تاریخ دریافت: 4/7/1395- تاریخ پذیرش:25/7/1395
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Interaction of Culture and Foreign Policy in Information Age

چکیده [English]

The Interaction of Culture and Foreign Policy in Information Age
Dr.Hasan Shamsini Ghiasvand
Abstract: The most theorists believe that convergent communication and cultural interaction would result in the more convergence in the region and the world. An increase in cultural communication makes the exchange of ideas more necessary. Moreover, it creates conditions for new cooperations in cultural, economic and political areas. It seems undeniable necessity of using cultural potentials in order to enhance relations between nations, to establish regional unions based on common cultural elements in world after the cold war. In addition to official diplomacy, it is essential to pay attention to cultural diplomacy and to promote high values by careful planning in art, educational and cultural areas to serve the national interest. From this perspective, the cultural diplomacy could be used not only for cultural aims, but to achieve political, security and military aims.
Key Words: Constructivism, Convergence, Culture, Globalization,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constructivism
  • Convergence
  • Culture
  • Globalization