نقد گفتمان مدرنیته دراندیشه حسین کاظم زاده ایرانشهر

چکیده

نقد گفتمان مدرنیته دراندیشه حسین کاظم زاده ایرانشهر
 
محسن صادقی[1]
عباس زارعی نژاد[2]
 
چکیده:
بررسی اندیشه­های مدرن یکی از دغدغه­های مهم اندیشمندان معاصر می­باشد. تأثیرگذاری اندیشه­های مدرن در جامعه، تعامل یا تقابل آن با دین و سنت، خصایص یک ملت، عناصر ترقی و بازخورد آن در جامعه مهم است. تأثیرپذیری و تأثیرگذاری آن بر فرهنگ سنتی ایران همواره مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در این تحقیق به موارد ذکر شده و همچنین ایرادات وارده بر مدرنیته و دوره­های تاریخ روشنفکری و موانع ترقی در ایران اشاره شده است.
واژگان کلیدی: مدرنیته، روشنفکری، گفتمان، ملی گرایی، مفهوم نقد


[1]- دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب، تهران، ایران
Mohsen.st14@yahoo.com


[2]- دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، قزوین، ایران
abbas.zare58@gmail.com                                                                                                                          
تاریخ دریافت:22/12/1394 - تاریخ پذیرش:24/1/1395

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Critique of modernity Discourse in Hussein Kazemzadeh Iranshahr’s thought

چکیده [English]

The Critique of modernity Discourse in Hussein Kazemzadeh Iranshahr’s thought
Mohsen Sadeghi
Abbas Zarei Nejad
Abstract:
Examining modern thoughts,is one of the major contemporaty scholars.the influense of modern thoughts in the society,interact-
tion or confrontation with religion and tradition, the characteristics of a nation, progress elements and feedback insociety is import-
ant. Effectiveness and influence on Iran's traditional culture has always been researchers’ interests. In this research, the listed items, as well as drawbacks of modernity and periods of enlight-
enment history and the obstacles on Iran's progress are discuss-
ed.
Key words: Modernity, Enlightenment, Discourse, Nationalism, Barriers to progress

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modernity
  • Enlightenment
  • Discourse
  • Nationalism
  • Barriers to progress