سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در قبال بحران سوریه

چکیده

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در قبال بحران سوریه
 
دکتر رحمت حاجی مینه[1]
محمد عسگری نظری زاده[2]
 
چکیده:
جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا از زمان انقلاب اسلامی در سال 1979 میلادی همواره در حال تنش و درگیری غیرمستقیم در منطقه خاورمیانه بوده­اند. در این میان یکی از مسائلی که در سال­های اخیر این دو کشور را بیشتر درگیر کرده است بحران سوریه می­باشد که به یکی از پیچیده­ترین چالش­های سیاسی و امنیتی در منطقه تبدیل شده است.
از همین رو، هدف از این نوشتار، بررسی راهبرد جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در رابطه با بحران سوریه از سال 2011 تا 2016 میلادی می­باشد که با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی بوده است که راهبرد اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در قبال بحران سوریه بر اساس چه اصول و مؤلفه­هایی شکل گرفته است؟
فرضیه­ای که در پاسخ به این پرسش مطرح می­شود این است که با توجه به اهمیت کشور سوریه، اساس سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر حفظ وضع موجود و در مقابل سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا تغییر وضع موجود یا به عبارتی دیگر تغییر نظام می­باشد.  راهبردهای کلانی که در ذیل آن تاکتیک­ها و ابزار مشخصی تعریف می­شوند.
واژگان کلیدی: سیاست خارجی، واقع گرایی، سوریه، جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا[1]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه روابط ببن الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق، تهران ایران
hajrahmat@gmail.com


[2]- دانشجوی دکتری روابط بین­الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
تاریخ دریافت: 30/3/1395- تاریخ پذیرش: 16/4/1395

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Foreign Policy of Islamic Republic of Iran and USA toward Syrian Crisis

چکیده [English]

The Foreign Policy of Islamic Republic of Iran and USA toward Syrian Crisis
Dr. Rahmat Hajimineh
Mohammad Asghari Nazari Zadeh
Abstract:
The Islamic Republic of Iran and United States of America since Islamic Revolution in 1979 constantly have been involved in indirect conflict and tension in the Middle East. Meanwhile, one of the issues that escalate the level of tension between two states recently has been Syrian crisis which became one of the most complicated political and security challenges in the region.
Therefore, this paper aims to study the strategy of Islamic Republic of Iran and USA toward Syrian crisis from 2011 to 2016 through descriptive- analytical method in order to answer this main question that, what are the fundamental elements and causes of the main strategy of Iran and USA toward Syrian crisis?
The main hypothesis of this paper is that regarding the significance of Syria, Iran’s foreign policy is based upon status quo while the base of USA’ foreign policy is reversion or in other words;change regime. The macro strategies which define their instruments and tactics.
Keywords: Foreign Policy, Realism, Syria, Islamic Republic of Iran, USA

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Policy
  • Realism
  • Syria
  • Islamic Republic of Iran
  • USA