تاثیر خصوصی سازی بر حکمروایی غیر دولتی در ایران

چکیده

تاثیر خصوصی سازی بر حکمروایی غیر دولتی در ایران
دکتر عبدالرحمن عالم[1]
علی اکبر غلامی[2]
 
چکیده:
با کاهش نقش دولت در اقتصاد و واگذاری هرچه بیشتر آن به بخش خصوصی شرایط رقابت در کشور تسهیل شده و انحصارها و رانت­ها به تدریج از میان برداشته خواهد شد. مشکل اساسی خصوصی سازی این است که نیاز به خصوصی سازی در کشورهایی مثل ایران که حکومت کمتر رقابتی و پاسخگوست زیاد است. حکومتی که نمی­تواند بنگاه­های عمومی را که مالک آن است به خوبی اداره کند، اغلب نمی­تواند خصوصی سازی را به خوبی طراحی و اجرا کنند و اصلاحات مکمل را به انجام رساند. از جمله پیامدهای حکمروایی غیردولتی می­توان به: افزایش مشارکت جامعه، حق دسترسی عموم به اطلاعات، الزام بخش دولتی به ارائه اطلاعات، افزایش سطح آگاهی، گزارش دهی عمومی، بهبود شاخصه­های حکمرانی خوب، ثبات سیاسی اشاره کرد. تأثیر خصوصی­سازی بر جامعه سازی یا به عبارتی سهم آن در سرمایه اجتماعی فراتر از هزینه­ها و مزایای مستقیم اقتصادی است. در کشوری مثل ایران که مشارکت مدنی از طریق، محدودسازی دسترسی به اطلاعات یا تحدید فرآیند اظهار نظر عمومی کنترل می­شود، کارآیی خصوصی­سازی کمتر از حد مطلوب خواهد بود. اصول توجیه­پذیری، شفافیت و پاسخگویی در کل فرآیند خصوصی سازی باید رعایت شود و  از منظر حکمرانی خوب، ضعف خصوصی سازی گرایش عمدی بسوی فساد را در شرایطی که شفافیت وجود ندارد آشکار می­سازند.
واژگان کلیدی: خصوصی سازی، حکمروایی غیردولتی، سازمان­های مردم نهاد، دولت، غیردولتی[1] - استاد تمام، گروه علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
aalem@tu.ac.ir


[2] - دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، قزوین، ایران
aliakbargholami@gmail.com
تاریخ دریافت:15/2/1395- تاریخ پذیرش:29/2/1395

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of privatization on non-governmental rule in Iran

چکیده [English]

Impact of privatization on non-governmental rule in Iran
Dr. Abdul Rahman Alem
Ali akbar gholami
Abstract:
By reducing the role of government in the economy and transferring it into the private sector, competitive conditions in the country is facilitated and Monopolies and rents will be gradually eliminated. The fundamental problem of privatization in Iran is that the government is much less competitive and responsive. A Government that cannot manage the public agencies which is owned, often cannot properly design and implement privatization and reform carried out supplements. Among the consequences of the rule of non-governmental to: increase community participation, The right of public access to information, Requirement the public sector to provide information, raising the level of awareness, reporting of the public, improve the indicators of good governance, political stability can be noted. The impact of privatization on society, or share it in social capital beyond the costs and benefits of direct economic. In a country like Iran, civil participation through, limiting access to information or restrict public comment process are controlled, privatization performance will be less than the subop-timal. Principles of justification, transparency and accountability in all the process of privatization should be observed and from the perspective of good governance, privatization weakness deliberate tendency towards corruption in situations where there is no transparency reveal.
Key words: privatization, governance non-governmental, non-governmental organizations, governments, non-governmental

کلیدواژه‌ها [English]

  • privatization
  • governance non-governmental
  • non-governmental organizations
  • governments
  • non-governmental