بررسی‌ مشارکت سیاسی و رفتار رأی‌دهی شهرتهران با تأکید بر نقش رسانه ملی (مطالعه موردی یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران)

چکیده

بررسی‌ مشارکت سیاسی و رفتار رأی‌دهی شهرتهران با تأکید بر نقش رسانه ملی
(مطالعه موردی یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران)
حسن شمسینی غیاثوند[1]
شیرین رئوفی اوغانی[2]
چکیده:
در دوره جدید تاثیر نقش رسانه­ها بخصوص رسانه­های نوین در شکل دهی به رای مردم، برجسته­تر از گذشته بوده است. در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری متغیرهای زیادی از جمله رسانه ملی در جهت دهی به رای مردم تهران تاثیرگذار بوده­اند که این پژوهش به این مهم پرداخته است. نتایج بدست آمده نشان می­دهد که بین برگزاری مناظره­های انتخاباتی و مشارکت سیاسی شهروندان تهرانی در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری رابطه معناداری وجود دارد. نتایج حاصله نشان می‌دهد، از مجموع 400 نفر از پاسخگویان به پرسشنامه،  رسانه ملی را در اولویت نخست منبع اطلاعاتی مباحث انتخابات در نظر گرفتند. این موضوع نشان دهنده جایگاه رسانه ملی در میان دیگر رسانه­ها است. همچنین بین نوع رسانه (منبع اطلاعاتی). به این معنا که هرچه میزان انتخاب و مراجعه شهروندان به رسانه ملی بیشتر باشد، مشارکت سیاسی نیز بیشتر خواهد بود. همچنین معتتقد بودند رسانه ملی در شفاف‌سازی و طرح دیدگاه­های نامزدها موفق بوده است.
واژگان کلیدی: رسانه ملی، مشارکت، انتخابات[1]- استادیار و عضو هیئت علمی، داهشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، قزوین، ایران
shamsini_h@yahoo.com


[2]- دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
تاریخ دریافت: 5/6/1394- تاریخ پذیرش: 26/6/1394

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

he examination of political participation and voting behavior of Tehrani people with emphasis on role of the national media: case study of 11th Iran's presidential election Dr, Hassan Shamsini Ghiasvand

چکیده [English]

The examination of political participation and voting behavior of Tehrani people with emphasis on role of the national media: case study of 11th Iran's presidential election
Dr, Hassan Shamsini Ghiasvand
Shirin Raoofi Avghany
Abstract:
In new era the role of media,particularly new media, in shaping of voting behavior is more prominent than the past. The research considers many variables, including the national media in shaping people's vote in 11th presidential elections. The findings indicate that there is a meaningful relation between presidential debate and political participation of Tehrani people in 11th presidential elections. The results show that the total 400 respondents to the questionnaire placed high priority on receiving information about the election from the national media. This demonstrates the position of the national media among other media. Furthermore, there is a meaningful relationship between the kind of media (information source) and political participation of Tehrani people. In fact, the more the citizens use the national media, the more they participate in the elections. The citizens, also, believe that the national media was successful in the transparency and the expression of candidates' views.
Key words: Elections, Presidency, Iran, National Media, political participation, Tehran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elections
  • Presidency
  • Iran
  • National Media
  • political participation
  • Tehran